Home

Atoommassa chloor

Chloor is van de elementen behoudens zuurstof en fluor het meest elektronegatieve element en treedt daarom meestal op als oxidator.Met metalen worden meestal ionaire chloriden (met het ion Cl −) gevormd (bijvoorbeeld natriumchloride), met niet-metalen worden eerder covalente chloriden gevormd (bijvoorbeeld fosfortrichloride).Ook organische chloorverbindingen zijn covalent Chemische elementen gesorteerd op Atoom massa. Alle scheikundige elementen van het periodiek systeem op volgorde van Atoom massa. Hieronder kunt op elk scheikundig element klikken om een beschrijving en verdere informatie te vinden over chemisch

Vroeger. Chloor werd bereid uit bruinsteen (MnO 2) en zoutzuur: MnO 2 + 4 H + + 2 Cl- --> Mn 2+ + 2 H 2 O + Cl 2. Tegenwoordig. Chloor wordt vooral bereid door elektrolyse van oplossingen van natrium- en kaliumchloride.Er zijn drie processen: Kwikelektrolyse­ Dit vindt plaats in een elektroly­sevat met een positieve pool van titaan (met een coating van zeldzame aarden) en een nega­tieve. Dit hangt samen met de veel hogere atoommassa van chloor (terwijl het volume ervan niet in verhouding toeneemt). De aanwezigheid van chloor introduceert ook grotere intermolecualaire krachten, die deels door de permanente dipool in de koolstof-chloorbinding verklaard worden, deels ook door een toename van vanderwaalskrachten

Chloor (element) - Wikipedi

Chloor: Chloor is een chemisch element van het periodieke systeem dat niet tot de VIIA-groep behoort en het heeft de vorm van een groengeel gas met een zeer irriterende geur. Periodiek nummer. Broom: broom nummer 35 in het periodiek systeem. Chloor: Chloor nr. 17 in het periodiek systeem. Atomaire massa. Broom: De atoommassa van chroom is 79,904 De atoommassa van een element is een gewogen gemiddelde over de massagetallen van de isotopen. De weging betreft het relatieve voorkomen van de isotopen in de vrije natuur. Zo is de atoommassa van chloor 35,453 omdat chloor in de natuur voorkomt als ongeveer 75% 35Cl en 25% 37Cl Begrijp isotopen en atoommassa's. De meeste elementen komen van nature voor in meerdere vormen of isotopen. Het enige verschil tussen twee isotopen van hetzelfde element is het aantal neutronen per atoom, en daarmee de atoommassa. De gemiddelde atoommassa van een element houdt rekening met deze variaties, en geeft je de gemiddelde massa per atoom in een zekere hoeveelheid van dat element Dus atoommassa H = 1 u en de relatieve atoommassa is dan gewoon 1 en zo voor alle atomen. Daarmee kun je dan de eenheden zelf bepalen voor je reactie zodat je practisch kan werken ermee en de verhoudingen blijven kloppen. En meestal afgerond op hele en halven

Chloor heeft bijvoorbeeld twee isotopen 35 Cl (75,5%) en 37 Cl (24,5%). De relatieve atoommassa van chloor is: Een r (Cl) = (0.755 × m (35 Cl) + 0.245 × m (37 Cl)) / (1/12 × m (12 C) = 35.5. Uit de definitie van relatieve atoommassa volgt dat de gemiddelde absolute massa van een atoom gelijk is aan de relatieve atoommassa maal de amu Chloor bijvoorbeeld heeft, naast het atoom 35, nog een isotoop met 20 neutronen, dus met massagetal 37. Het gemiddelde is niet 36, want in de natuur komt er drie keer zoveel 35 Cl voor als 37 Cl. Uiteindelijk kun je berekenen dat de gemiddelde atoommassa van Chloor ongeveer 35,5 is De atoommassa van het element Chloor baseert zich op de massagetallen van de verschillende isotopen die het element heeft. Je zou misschien denken dat het gemiddelde 36 is, maar dat klopt niet. In de natuur komt namelijk drie keer zoveel 35 Cl voor als 37 Cl. Uiteindelijk kun je berekenen dat de gemiddelde atoommassa van Chloor ongeveer 35,5 is

Eindtoets "stoffen"

Chloor-35 heeft een atoommassa van 34.969 amu en is goed voor 75,77% chloor op aarde. Chloor-37 heeft een atoommassa van 36.966 amu en een procentuele overvloed van 24,23%. Om de gemiddelde atomaire massa van chloor te berekenen, gebruikt u de informatie in een periodieke tabel van het element (zie bronnen) om het (gewogen) gemiddelde te vinden, maar de percentages in decimalen te wijzigen Zijn atoommassa is 79,904. Broom blijft bij kamertemperatuur als een roodbruine kleurvloeistof. Het bestaat als een diatomisch molecuul, Br 2. Bovendien is het giftig, bijtend en heeft het een sterke geur. De chemische reactiviteit van broom ligt tussen die van chloor en jodium in. Broom is minder reactief dan chloor maar reactiever dan jodium Chloor: Chloor is nummer 17 in het periodiek systeem. Atoom massa. Broom: De atoommassa van broom is 79.904. Chloor: De atomaire massa van chloor is 35.453. reactiviteit. Broom: Broom is minder reactief dan chloor. Onder normale omstandigheden neemt broom echter deel aan meerdere chemische interacties. Chloor: Chloor is een extreem actief. Chloor Chemisch element (een halogeen) met symbool Cl, atoomnummer 17 en atoommassa: 35,45 g/mol. Chloor is noodzakelijk voor het vormen van maagzuur. Di

Voor chloor toont de relatieve atoommassa op het periodiek systeem 35,5 in lijn met deze berekening. Relatieve molecuulmassa. Voeg eenvoudig de relatieve massa's van de samenstellende elementen toe om de relatieve massa van een molecuul te vinden Isotopen van chloor Het chemisch element chloor (Cl), met een atoommassa van 35,453(2) u, bezit 2 stabiele isotopen: 35Cl en 37Cl, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 75%). De overige 22 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde)

Isotopen Stockvectors, rechtenvrije Isotopen illustraties

Chemische elementen gesorteerd op Atoom massa

Periodiek systeem - informatie over alle elementen - VNC

Chloor (chemisch symbool cl, atoomnummer 17) is een niet-metaal dat behoort tot een groep chemische elementen die bekend staan als halogenen.Bij normale temperaturen en drukken is zuiver chloor een zeer reactief, giftig gas met een groenachtig gele kleur en een onaangename geur Chloor wordt op aarde als twee stabiele isotopen aangetroffen met massagetal 35 en 37 in een verhouding van ongeveer 3:1. Daarnaast komt het radioactieve 36 Cl voor met een halveringstijd van 3,01 × 10 5 jaar. Deze isotoop wordt in de atmosfeer geproduceerd uit 36 Ar als gevolg van kosmische straling.Op kunstmatige basis kunnen in totaal negen chloorisotopen worden geproduceerd, maar geen van.

Organochloorchemie - Wikipedi

 1. Atoommassa De (absolute) atoommassa is de absolute massa van één atoom, bijvoorbeeld voor het waterstofatoom is dit 1,7.10-27 kg. De relatieve atoommassa Ar wordt in de eenheid u (unit) uitgedrukt. 1u = 1/12e van de massa van een 12C atoom 1u =1,66.10-27 kg Bijvoorbeeld, Ar(N) = 14,0 (zie PSE). Massagetal in PS
 2. Voorbeeld: chloor. Het element chloor bijvoorbeeld heeft atoomnummer 17. Alle chlooratomen hebben dus 17 protonen in de kern, maar in de natuur komen twee isotopen voor: driekwart van de atomen heeft 18 neutronen, de rest heeft 20 neutronen. Het massagetal is dus 17 + 18 = 35 of 17 + 20 = 37
 3. Vraag: Het chemisch element chloor bestaat uit twee stabiele isotopen, namelijk (Cl en 37 Cl, die respectievelijk als relatieve atoommassa 34.968852 en 36.965903 hebben. Leid uit deze getallen en uit de relatieve atoommassa voor het element Cl (zie Tabel van Mendeljev) met welke percentages deze twee isotopen voorkomen
 4. der reactief is dan chloor. Bovendien zijn de atoommassa's van broom en chloor respectievelijk 79.904 amu en 35.453 amu. Een verder verschil tussen broom en chloor is dat het broom optreedt als een roodbruine vloeistof bij kamertemperatuur, terwijl het chloor optreedt als een geelgroen gekleurd gas
 5. Van chloor zijn er in de natuur twee isotopen: de ene isotoop (CL-35) vertegenwoordtigt 75,52% met relatieve atoommassa van 34,97 en de andere (CL-37) 24,48% met relatieve atoommassa van 36,96

Het element chloor bijvoorbeeld heeft atoomnummer 17. Alle chlooratomen hebben dus 17 protonen in de kern, maar er zijn twee stabiele isotopen: 75,77% van de atomen hebben 18 neutronen, 24,23% hebben 20 neutronen in de kern. De atoommassa is dus of 17+18 = 35 of 17+20 = 37. Deze isotopen schrijven we respectievelijk als 35Cl en 37Cl De atoommassa van een nuclide (nuclidenmassa), verminderd met het massagetal, wordt het massa-overschot genoemd. Het ligt tussen −0,1 en 0,22. Als de nuclidenmassa op een geheel getal wordt afgerond verkrijgt men dus het massagetal. De (relatieve) atoommassa van een element is een gewogen gemiddelde over de massagetallen van de isotopen. De weging is gestoeld op de relatieve aanwezigheid van. Voor elementen met meer dan één gemeenschappelijke isotoop kan het verschil tussen de atoommassa van de meest voorkomende isotoop en de relatieve atoommassa van het element tot een halve massa-eenheid of meer zijn (zoals in het geval van chloor). De atoommassa van een ongewone isotoop kan verschillen van de relatieve atoommassa of standaard. atoommassa zoals het element met zijn isotopen in de natuur voorkomt. Meestal wordt in de chemie gewerkt met afgeronde waarden voor de atoommassa. Bv: waterstof H heeft A=1 , koolstof C heeft A=12, stikstof N heeft A=14, zuurstof O heeft A=16, chloor Cl heeft A=35,5 , enz.. Deze website, gerealiseerd door de VNCI, bevat informatie over de elementen van het periodiek systeem. Je vindt er de meest relevante toepassingen en krijgt informatie over de naam, de ontdekking, het voorkomen, de winning en de bereiding

Huiswerk en Practica. Laatste berichten. 11:53. Controle dat een rekstrookje werkt 5; 08:1 Dit is de atoommassa. 35 Cl nuclidenmassa: 35 μ (voorkomen 75%) 37 Cl nuclidenmassa: 37 μ (voorkomen 25%) atoommassa A van het element chloor=35 μ * μ * 0.25 = 35.5 μ We onderscheiden de relatieve atoommassa (Ar) en de absolute atoommassa (A) Bijvoorbeeld: van het element Chloor bestaan in de natuur twee types (twee isotopen): chlooratomen met 18 neutronen en chlooratomen met 20 neutronen. Uiteraard heeft elk chlooratoom ook 17 protonen (anders was het geen chloor). 1 MOL van het isotoop 35 Cl heeft een massa van 35 g [atoommassa = 35

Interactief PSE

Massagetal - Wikipedi

De relatieve atoommassa van een element is het gewogen gemiddelde, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u), van de atoommassa's van alle natuurlijk voorkomende isotopen. Deze informatie vind je terug in het periodiek systeem. Als voorbeeld, waterstof heeft een relatieve atoommassa van 1,007; koolstof 12,0107; zuurstof 15,9994; en chloor. Kalium reguleert samen met chloor en natrium de vochtbalans en bloeddruk in het lichaam. Het mineraal gaat het bloeddrukverhogende effect van natrium tegen. Een verkeerde natrium/kaliumverhouding veroorzaakt een scheve balans. Hierdoor kan hypokaliëmie of juist hyperkaliëmie ontstaan Huiswerk en Practica. Laatste berichten. 19:36. Kubus door kubus. 11 1 Stel X heeft de atoommassa x, wat is dan de massa van 1 mol XOCI 3, uitgedrukt in x?Als 1 mol XOCI 3 3 mol AgCI vormt, hoeveel mol AgCI is er dan ontstaan als er sprake is van 7,1801 g AgCI? Met hoeveel mol XOCI 3 komt dat overeen? Wat wordt dus de gevraagde atoommassa van x 1. bereken het massapercentage chloor in pvc (C2H3Cl)n · de atoommassa van chloor bedraagt 35,45 u. · De molecuulmassa van pvc bedraagt n x 62,49 u. · in een macromolecuul pvc bevinden zich n Cl-atomen, met een gezamenlijke massa van n x 35,45 u. · het massapercentage chloor in pvc bedraagt dus: n x 35,45 u ----- x 100% = 56,73

Chloor (Cl) - Lenntec

Een beetje erkenning? Dat zijn mijn leerlingen niet gewoon

-Atoommassa's zijn niet altijd gehele getallen, dit kun je verklaren omdat er in de natuur veel isotopen voorkomen. Een voorbeeld van chloor: Je hebt in de natuur 2 isotopen van chloor, Cl-35 en Cl-37. De gemiddelde atoommassa van Cl is 35,45 u Atoommassa. Schematische voorstelling van het lithium-7-atoom: 3 protonen, 4 neutronen en 3 elektronen (circa 1800 keer kleiner dan protonen). Het zeldzame lithium-6 heeft slechts 3 neutronen, waardoor het (gemiddelde) atomaire gewicht wordt gereduceerd tot 6,941. De atoommassa (ma) is de massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa. Zo is de atoommassa van chloor 35,453 omdat chloor in de natuur voorkomt als ongeveer 75% 35Cl en 25% 37Cl. For example, the relative atomic mass of chlorine is 35.453 u, which differs greatly from a whole number as it is an average of about 76% chlorine-35 and 24% chlorine-37 Leerdoelen 5: Natriumchloride=keukenzout NaCI Atoommassa Natrium= 23,0 gram/ mol Atoommassa Chloor= 35,4 gram/mol Atoommassa NaCI= 58,4 gram/mol. 1 gram natrium. 2,5 gram zout. 1 gram zout 400 mg natrium. Maximaal 6 gram keukenzout per dag In 1969 rangschikte Dimitri Mendelejev de elementen in een tabel volgens stijgende atoommassa, groeperen van atoomsoorten met gelijkaardige chemische eigenschappen. Na groepering bleek er een periodiciteit in te zitten. 5.2 Het Periodiek Systeem van de Elementen (PSE) Elektronenconfiguratie en rangnummer In het Periodiek Systeem van de Elementen of het PSE bezitten opeenvolgende elementen.

Leergebied: absolute atoommassa LP Chemie 2e gr ASO VVKSO (studierichtingen zonder component wetenschappen) 5.1.3.3 - B21 Atoommassa, molecuulmassa, molaire m - De relatieve atoom- en molecuulmassa, alsook de molaire massa afleiden of berekenen uit de gegevens bij elk symbool in het PSE Isotopen van chloor Het chemisch element chloor (Cl), met een atoommassa van 35,453(2) u, bezit 2 stabiele isotopen: 35 Cl en 37 Cl, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 75%). De overige 22 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).. De kortstlevende isotoop van chloor is 29 Cl, met een halfwaardetijd van minder.

Natuurkunde.nl - Atoommassa

Chloor is een scheikundig element met symbool Cl en atoomnummer 17. Het behoort tot de groep van de halogenen. Chloor komt bij kamertemperatuur voor als een geel/groen en zeer giftig gas dichloor (Cl 2). Ontdekking. Chloor is in 1774 door Carl Scheele ontdekt, maar hij besefte niet dat het een element was C. Gemiddelde atoommassa. Wanneer men spreekt over een bepaald atoom, zoals Chloor, dan heeft men het in werkelijkheid over een verzameling atomen bestaande uit verschillende isotopen met elk een andere massa. Rekening houdend met de massa van elk isotoop en met he De atoommassa van waterstof is dus 1. Tabel 1. Symbolen en relatieve atoommassa's van in de bemesting gebruikte elementen Element Symbool Atoomnummer Relatieve atoom­ massa waterstof borium koolstof stik sto f zuurstof natrium magnesium aluminium fosfor zwavel chloor kalium calcium mangaan ijser koper zink broom molybdeen H B C N O Na Mg Al P

Chloor is bijvoorbeeld 75,77% chloor-35 en 24,23% chloor-37, dus het gewogen gemiddelde atoomgewicht van chloor is 35,455. Nu is een molecuulgewicht de som van alle atoomgewichten in alle atomen waaruit dat molecuul bestaat Atomen van de halogenen delen veel kenmerken, maar ze verschillen in grootte. Fluor heeft het kleinste atoom, met een massa van slechts 18.998 atoommassa's. Als je de groep afdaalt, worden de atomen van elk element massiever. Chlooratomen zijn 35,5 atoommassa's, broom is 79,9, jood is 126,9 en astatine is ongeveer 210 atoommassa's Broom heeft een gemiddelde atomaire massa tussen chloor en jodium. De atomaire massa van het Bromo-mediumelement (Br) is gelijk aan het gemiddelde van de atoommassa's van chloor (Cl) en jodium (I). De verkregen gemiddelde waarde ligt dicht bij de atoommassa van Bromine (Br). Overeenkomsten in chemische eigenschappen: Het zijn allemaal niet-metalen Het belangrijkste verschil tussen broom en chloor is dat chloor een geelachtig groen gas is bij kamertemperatuur, terwijl broom een roodachtig bruine vloeistof is bij kamertemperatuur. Wat is broom . Broom is een zwaarder element dan chloor en wordt gevonden onder chloor langs de kolom voor halogenen in het periodiek systeem

Periodiek systeem - informatie over alle elementen - VNCIPPT - ESAT/SISTA-COSIC PowerPoint Presentation - ID:169750

Molaire massa berekenen: 6 stappen (met afbeeldingen

Het berekenen van het massapercentage gaat precies hetzelfde als het berekenen van het volumepercentage. Het verschil is alleen dat de invoer dit keer een massa is en geen volume, ook bij deze berekening moet dus opgelet worden dat de eenheden gelijk zijn bij het invoeren van de formule De relatieve atoommassa van waterstof is bijvoorbeeld 1,007; die van koolstof is 12.0107; die van zuurstof is gelijk aan 15.9994 en uiteindelijk is die van chloor 35.453. 3 Vermenigvuldig de relatieve atoommassa met de molaire massa-constante Chloor bevat twee stabiele isotopen, 35Cl en 37Cl, waardoor de atoommassa gelijk is aan 35.45 g/mol. Als chloor vergeleken wordt met andere elementen binnen de halogeengroep dan zijn fluor en chloor de meest reactieve elementen en kunnen in hoge concentraties dodelijk zijn voor bio-organismen

Boor (element) - Wikipedi

 1. Chloor heeft geen heel atoommassa omdat Chloor uit twee stabiele isotopen bestaat , zo uit het hoofd meen ik Cl35 en Cl 36, waarbij de laatste dus een neutron per atoom meer heeft. Deze isotopen komen elk voor ongeveer de helft in het gemiddelde Chloor voor, zodat de atoommassa 35.5 is
 2. eraal bevordert de reinigende werking van de lever zodat afvalproducten beter uit het lichaam verwijderd kunnen worden
 3. De relatieve atoommassa van chloor is 35,45 u (Binas tabel 99). Van chloor komt de isotoop 35Cl blijkbaar vaker voor dan de isotoop 37Cl. 3 a 82 - 36 = 46 b 31 - 14 = 17 c 15 1 Microstructuren . 1 Microstructuren . -. dat de
 4. In BINAS tabel 99 vinden we voor de atoommassa's van natrium en chloor 22,99 u en 34,45 u. Gemiddeld is dit (22,99 + 34,45)/2 = 28,675 u. Een atomaire massa eenheid (u) is gelijk aan 1,66054·10-27 kg (BINAS tabel 7). Gemiddelde massa per atoom is dan dus 28,675·1,66054·10-27 = 4,76160·10-26 kg. Voor het aantal atomen in het zoutkristal geld
 5. Normaal zouden namelijk alle atomen met dezelfde eigenschappen boven elkaar moeten staan, maar dat is ineens niet meer het geval. Besloten wordt de elementen niet te rangschikken op atoommassa, maar op atoomnummer. Dat staat voor het aantal protonen in de kern en is in principe gelijk aan het aantal elektronen in de schil van het atoom
 6. ium. b Hoeveel daarvan komen er in de natuur voor? c Beantwoord dezelfde vragen voor zuurstof en koper
 7. Chloor - Chloru

Atoommassa berekenen: 8 stappen (met afbeeldingen) - wikiHo

Noteer de atoommassa van zowel kalium als chloor. Voor kalium is de atoommassa 35.453 en de atoommassa massa voor chloor is 39,0983. Identificeer het aantal atomen in de chemische verbinding. In KCl is er bijvoorbeeld maar één atoom in elk van de twee chemicaliën Chemie overal - 3 Reacties - jbpetersen woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Latere metingen, van de massa's van stikstof, chloor, zwavel, natrium, kalium, zilver en lood, lieten echter een ander beeld zien. De relatieve atoommassa van chloor bleek bv. uit te komen op een waarde van 35,5! En ook die waarde gebruiken we vandaag nog steeds. Niet alle atoommassa's verhouden zich dus noodzakelijkerwijs als gehele getallen

Fluor (element) - Wikipedi

Om de atoommassa vast te stellen werd van vanadiumchloride vastgesteld dat de dichtheid t.o.v. waterstofgas 78,7 is, en dat 1 gram metaal gebonden is aan 2,09 gram chloor. Met behulp van de atoommassa van chloor (35,5) kon de atoommassa van vanadium berekend worden en de valentie van vanadium in deze verbinding De molecuulmassa van de stof chloor is u. Er bestaan twee elementen met een gemiddelde atoommassa van 209 u, en . De stof glucose C 6 H 12 O 6 heeft een molecuulmassa van u. De molecuulmassa van zwavelzuur H 2 SO 4 is u. created with eXelearningPlus provided by. In de organochloorchemie worden de eigenschappen en reacties bestudeerd van die organische verbindingen waarin minstens één covalente binding voorkomt tussen koolstof en chloor. Afhankelijk van het toepassingsgebied worden verbindingen uit deze groep aangeduid als: organisch chloride, gechloreerde koolwaterstof of gechloreerd oplosmiddel. Als groep vertonen de verbindingen een grote variatie.

Verschil tussen chroom en chloor - nl

Een 1 M-oplossing van natriumchloride (NaCl) heeft een molaire massa van 35,45 voor chloride, wat je kunt vinden door de atoommassa van chloor op te zoeken in het periodiek systeem en vast te stellen dat er slechts 1 Cl-ion per NaCl-molecuul is. De massa natrium speelt geen rol, omdat we voor dit probleem alleen naar chloride-ionen kijken Dit hangt samen met de veel hogere atoommassa van chloor (terwijl het volume ervan niet in verhouding toeneemt). De aanwezigheid van chloor introduceert ook grotere intermolecualaire krachten, die deels door de permanente dipool in de koolstof-chloorbinding verklaard worden, deels ook door een toename van vanderwaalskrachten Vind de atoommassa. Bij isotopen is dit heel erg gemakkelijk, omdat hun naam ontleend is aan hun atoommassa. Koolstof-14, bijvoorbeeld, heeft een atoommassa van 14. Nu je de atoommassa weet is het hele proces gelijk aan het vinden van het aantal neutronen in een gewoon atoom de atoommassa) precies dezelfde eigenschappen. De gemiddelde atoommassa van chloor vind je in tabel 99, dit kun je narekenen m.b.v. tabel 25: 0,755x34,96885+ 0,245x36,96590=35,45. Elektronen zijn verdeeld over schillen, de eerste schil is de K-schil, daarin zitten maximaal 2 elektronen

Hoe komt het dat de atoommassa van een element, of zijn

Leerlingen zoeken onderstaande informatie op over een chemisch symbool m.n. chloor: atoomnummer atoommassa aantal protonen aantal neutronen aantal elektrone Relatieve atoommassa Gemiddelde massa van de isotopen Isotopen zijn atomen met hetzelfde aantal protonen maar met een verschillend aantal neutronen Grootheid relatieve atoommassa: Ar 2.3 Molecuulmassa Massa van alle atomen uit een molecuul samen Mr Voorbeeld: H2O H= 1,008 O= 16,00 2* 1,008 + 16,00= 18,02 2.4 Massa van ionen Een ion ontstaat doordat een atoom elektronen kwijt raakt of opneemt. 4 Chloor is een oxidator. a Verklaar dit uit de plaats van het element chloor in het periodiek systeem. Aan een oplossing van natriumjodide in water wordt een oplossing van chloor toegevoegd. b Geef van de optredende reactie de ionenvergelijking. c Leid uit deze vergelijking af, dat hier sprake is van een redoxreactie

Chloor-37 en Isotoon (kernfysica) · Bekijk meer » Isotopen van chloor. Het chemisch element chloor (Cl), met een atoommassa van 35,453(2) u, bezit 2 stabiele isotopen: 35Cl en 37Cl, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 75%). Nieuw!!: Chloor-37 en Isotopen van chloor · Bekijk meer » Massagetal. waterstof (H) tot en met koolstof (C) Relatieve atoommassa: Voorbeeldvraag: a.) Bereken de relatieve atoommassa van een Chloor-atoom Antwoord: a.) Chloor-atoom: • Binas tabel 25A: Atoomnummer Symbool Massagetal Atoommassa % voorkomen in de natuur 17 Cl 34 33,97375 ///// 35 34,96885 75,78 % 36 35,96831 ///// 37 36,96590. Atoommassa, ionmassa. en . molecuulmassa. atoommassa . De atoommassa geeft aan hoe zwaar het atoom is. Een massa heeft natuurlijk een . eenheid. Om met een beetje normale getallen te werken, heeft de atoommassa de eenheid u (in . plaats van g of kg). 1 u ≈ 1,66 · 10-24 g . In Binas kun je opzoeken, wat de massa van elk atoom is. Atoommassa-eenheid, atoommassa, molecuulmassa, formulemassa. 2 getal van Avogadro, mol, molaire massa 3 4 Massa-relaties en Stoichiometrie: minimale formule, werkelijke formule Stoichiometrie: reactievergelijkingen 5 Rendement Chloor Water = H 2 O Natriumchloride keukenzout = NaC

De gemiddelde atoommassa berekenen: 8 stappen (met

Nou, ze hebben allemaal een atoommassa van 13. QED. Untuk 12C, massa isotop persis 12, karena satuan massa atom didefinisikan sebagai 1/12 dari massa 12C. De isotoop 12C bezit een massa van exact 12 u, omdat deze isotoop wordt gebruikt voor de definiëring van de atomaire massa-eenheid, namelijk 1/12 van de massa van één koolstof-12-isotoop Het chemisch element chloor (Cl), met een atoommassa van 35,453(2) u, bezit 2 stabiele isotopen: 35Cl en 37Cl, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 75%). Nieuw!!: Spoor (scheikunde) en Isotopen van chloor · Bekijk meer » Isotopen van franciu Hallo, Aangezien al op vele fora waaronder ook hier gesproken is over de goede kwaliteiten van calcium hypochloriet om water te ontdoen van nare beestjes, ben ik op zoek naar een verkoper van dit spul. Veelal zit dat spul in zwembad shock producten. Echter heb ik nog geen enkel product gevonden d..

Relatieve atoommassa en atoommassa - Wetenschapsforu

De geschiedenis van het periodiek systeem gaat niet zo heel ver terug, al zijn er al wel een hele tijd een aantal elementen bekend. Sommige elementen zoals goud, zilver, ijzer en koper zijn al heel lang bekend. Al in de prehistorie werden zij veelvuldig gebruikt. Het duurde echter tot 1669 voordat Hennig Brand een nieuw element ontdekte, fosfor.In de daaropvolgende 200 jaren werden regelmatig. De atoommassa's van de elementen kunnen we terugvinden in het PS. Die atoommassa is het gemiddelde van de atoommassa's van de verschillende isotope nucliden van dat element rekening gehouden met de frequentie waarmee ze voorkomen. Van het element chloor komen in de natuur volgende isotopen voor Eerste 20 Elementen Waterstof H Atoomgetal: 1 Atoommassa: 1 Protonen: 1 Neutronen: 0 Elektronen: 1 Helium Hij Atoomgetal: 2 Atoommassa: 4 Protonen: 2 Neutronen

 • Nekkraag kopen kruidvat.
 • ZSNES download.
 • LEGO Star Wars 2007 sets.
 • Symptomen decubitus.
 • Ionisatie ventilator.
 • Pokemon Cupcake Toppers.
 • Holly Marie Combs.
 • Aanhanger verlichting doormeten.
 • Tekst verticaal Word.
 • Havikskruid plant.
 • Zwembad Zuiderpark inschrijven.
 • Wakefield Chelva.
 • Digital Bodleian Library.
 • Jurk huren Amsterdam.
 • Dank God onder alle omstandigheden.
 • Maatschappelijk blind.
 • Design wandlamp.
 • Geluksvogel puzzelwoordenboek.
 • WK shorttrack 2020.
 • Dyslexie software.
 • Arcane Mage enchants.
 • VVV Texel app.
 • Pessarium ring silicone.
 • Verjaardag papa knutselen baby.
 • Healthy tortilla chips.
 • Acura nsx gt3 wiki.
 • UNIQLO Rotterdam.
 • Lil' Kleine Lange Frans RTL Late Night.
 • Madonna like a prayer (live).
 • Bloemenborder.
 • Beeldspraak voorbeelden groep 7.
 • Welke Harry Potter personage ben jij.
 • John Saxon imdb.
 • Callisto Network.
 • MasterChef Australia 2019 winner.
 • Ziekenhuis serie 2018.
 • Uranium prijs 2020.
 • Maanden van het jaar oefenen.
 • Amper 4 letters.
 • Onverschuldigde betaling terugvorderen.
 • Topsporters met scoliose.