Home

Euratom verdrag

Euratom-Verdrag - Geconsolideerde versie Deze publicatie bevat de geconsolideerde - en bijgewerkte - versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met inbegrip van de bijlagen en protocollen Het Euratom verdrag treedt in werking, nadat op 25 maart 1957 in Rome de oprichting plaats heeft gevonden van de Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA, maar beter bekend als Euratom) door West-Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux: De Gemeenschap stelt zich ten taak, door het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden, voor de snelle totstandkoming en de groei van de industrie op het gebied van kernenergie, bij te dragen tot de verhoging van de levensstandaard in de Lid-Staten en de. Geldend van 01-07-2013 t/m heden. Toon relaties in LiDO Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM), Rome, 25-03-1957; Maak een permanente link Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM), Rome, 25-03-1957; Toon wetstechnische informatie Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM), Rome, 25.

Euratom-Verdrag - Geconsolideerde versie - Consiliu

Video: Euratom-verdrag Kernenergie in Nederlan

wetten.nl - Regeling - Verdrag tot oprichting van de ..

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap of ook wel Verdrag van Rome werd in 1957 gesloten. Het was een verdrag waarmee de Europese Economische Gemeenschap gevestigd werd, de belangrijkste voorloper van de Europese Unie. De zes landen die het verdrag sloten waren Europa van de Zes bestaand uit België, Nederland, Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Italië. Deze landen hadden zes jaar eerder al het verdrag van Parijs ondertekend ter oprichting van de. Euratom-Verdrag. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) Andere taalversies: Frans, Engels, Duits . Deel deze pagina. Footer. Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken Euratom-Verdrag. Top menu search. 03. Euratom-Verdrag. 03. Euratom-Verdrag. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM). Veel passages van het Euratom-verdrag lijken op het E.E.G.-verdrag. De gelijkvormigheid kwam mede voort uit de Overeenkomst met betrekking tot bepaalde instellingen, welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben. Voorts streefden de lidstaten naar eenvormigheid bij de instellingen (Derde Titel) tussen de twee verdragen

Het Euratom-verdrag omvat 234 artikelen, ingedeeld in zes titels en voorafgegaan door een preambule. Het aantal artikelen is teruggebracht tot 177 sinds de ondertekening, in december 2007, van het Verdrag houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie (Verdrag betreffende de EU) en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) Traductions de expression HET EURATOM-VERDRAG du néerlandais vers français et exemples d'utilisation de HET EURATOM-VERDRAG dans une phrase avec leurs traductions: Artikel 31 van het EURATOM-Verdrag Verdragen van Rome: het EEG-verdrag en het EURATOM-verdrag. Ondertekend: 25 maart 1957 In werking getreden: 1 januari 1958. Doel: oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom

C_2010084NL_TXT_0112.PDF 3 27/05/10 16:19 Bericht aan de lezer Deze publicatie bevat de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europes Het Euratom verdrag is minder bekend bij de bevolking van de Europese Unie vanwege het lage profiel van de organisatie. In tegenstelling tot de Europese Economische Gemeenschap, is Euratom vrijwel gelijk gebleven sinds haar oprichting. De organisatie kende tussen 1958 en 1967 een eigen bestuur,. EURATOM-VERDRAG GECONSOLIDEERDE VERSIE 2016. GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE (2016/C 203/01) 7.6.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 203/1 . Bericht aan de leze

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie - Wikipedi

Vertalingen van het woord EURATOM-VERDRAG van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van EURATOM-VERDRAG in een zin met hun vertalingen:met die van artikel 103 euratom-verdrag . De weg van het Euratom-verdrag is: niet zeuren over kernwapenintenties, maar concreet alle nucleaire activiteiten en alle voor kernwapens geschikt materialen onder supranationaal gezag plaatsen en. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom-Verdrag) Parlement & Politiek - Het Euratom-verdrag is gesloten om de onderzoeksprogramma's van de lidstaten voor vreedzaam gebruik van kernenergie te coördineren.Het tekort aan traditionele energiebronnen in de jaren '50 heeft de zes landen die Euratom hebben opgericht (Duitsland, België, Frankrijk, Italië. Het Euratom-Verdrag biedt een geavanceerd juridisch kader op het gebied van nucleaire veiligheid, afvalbeheer en stralingsbescherming. Er wordt echter erkend dat het Euratom-Verdrag moet evolueren. Een centraal aspect is de democratische verantwoordingsplicht van Euratom en met name de betrokkenheid van het Europees Parlement en de nationale parlementen Non-discriminatie onder het EU- en Euratom-Verdrag: de doorwerking van artikel 12 EG-Verdrag (thans art. 18 VWEU). / Geursen, W.W. In: Nederlands tijdschrift voor Europees Recht, No. 1, 2010, p. 17-26. Research output: Contribution to Journal › Article › Academi

Indymedia NL (Nederland) - "Schaf Euratom af!" eisen

Euratom-Verdrag - Euratom Treaty - qaz

 1. g van de bevolking tegen blootstelling aan radon in drinkwater, PB L 344 van 28.12.2001, blz. 85
 2. Vertalingen in context van Euratom-Verdrag in Nederlands-Frans van Reverso Context: het euratom-verdrag
 3. Euratom-Verdrag valt niet (rechtstreeks) kan worden getoetst aan artikel 12 EG-Verdrag (thans art. 18 VWEU), maar dat dat slechts kon over de band van het algemene gelijkheidsbeginsel. Twee verschillende oplossingen, met hetzelfde resultaat. Deze oplossingen zijn mijns inziens in lijn met het Verdrag van Lissabon en het lijkt erop dat he
 4. Het Euratom-verdrag bestaat nog altijd, maar Euratom als organisatie inmiddels niet meer. De verschillende taken liggen nu bij de diverse directoraten van de Europese Unie

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor

Deze publicatie bevat de geconsolideerde - en bijgewerkte - versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met inbegrip van de bijlagen en protocollen. Zij bevat de wijzigingen die voortvloeien uit het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking is getreden Herziening Euratom-verdrag (Verklaring van Duitsland, Ierland en Oostenrijk) Duitsland, Ierland en Oostenrijk merken op dat de belangrijkste bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie sinds de inwerkingtreding niet ingrijpend zijn gewijzigd en moeten worden geactualiseerd Krachtens artikel 36 van het Euratom-Verdrag rapporteren de lidstaten de resultaten van die controle aan de Commissie. De voorwaarden voor de rapportering krachtens artikel 36 van het Euratom-Verdrag zijn toegelicht in Aanbeveling Nr. 2000/473/Euratom van de Commissie (21) Op 25 maart 1957 tekenden minister Joseph Luns van Buitenlandse Zaken en topdiplomaat Johannes Linthorst Homan namens Nederland het Verdrag tot Oprichting van een Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijne majesteit de kqning der bel.gen, de president van de bonds­ republiek duitsland, de president van de franse republiek, de president van de italiaanse republiek, hare koninklijke hoogheid de groothertogi

Op de 50ste verjaardag van het EURATOM verdrag ontvangt EU Commissaris Piebalgs morgen 27 dozen met honderdduizenden handtekeningen uit handen van activisten in stralingspakken met feestmutsen. Honderdduizenden individuen en 780 organisaties vragen de EU te stoppen met bevoorrechting kernenergie. 36. Wijziging van het Euratom-Verdrag. DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, ERAAN HERINNEREND hoe belangrijk het is dat de rechtsgevolgen van de bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten volle bewaard blijven EURATOM-VERDRAG GECONSOLIDEERDE VERSIE 2016. GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE (2016/C 203/01) 7.6.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 203/1 . Bericht aan de leze

Van ál die lande wat toetree tot die Europese Unie word daar ook verwag dat hul tot die Euratom-verdrag sal instem. Die verdrag wat die EGA opgerig het, is vir 'n onbepaalde tyd gesluit en nooit weer gewysig nie. Sedert 2003 gaan stemme op om die verdrag te hersien. Die redes daarvoor is dat die Europese Unie sedert 1957 aansienlik uitgebrei het Het Euratom-verdrag is gesloten om de onderzoeksprogramma's van de lidstaten voor vreedzaam gebruik van kernenergie te coördineren. Het tekort aan traditionele energiebronnen in de jaren '50 heeft de zes landen die Euratom hebben opgericht (Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) ertoe aangezet kernenergie te ontwikkelen als middel om op energiegebied onafhankelijk te. Het Euratom-Verdrag is oorspronkelijk gesloten om de onderzoeksprogramma's van de lidstaten voor vreedzaam gebruik van kernenergie te coördineren. Tegenwoordig draagt het bij tot het bijeenbrengen van de nodige kennis, infrastructuur en financiering van die energie

Er zijn verschillende situaties denkbaar waar ioniserende straling als bijeffect van het reguliere bedrijfsproces een risico kan opleveren voor werknemers of leden van de bevolking. Hiervoor is vaak een vergunning, kennisgeving of registratie nodig. Belangrijke voorbeelden zijn Een mogelijk obstakel voor brexit: het EURATOM-verdrag - Hoofdinhoud maandag 12 september 2016 , analyse van Prof.Mr. Aalt Willem Heringa Hoewel er nog geen verklaring conform art. 50 VEU is gedaan, koerst de huidige regering onder leiding van de nieuwe premier Theresa May op het verlaten van de EU

Euratom-Verdrag . Verdrag van Rome (EEG) Verdrag van Parijs . Niet-geratificeerde Verdragen . Ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (niet geratificee. Het Euratom-verdrag heeft tot doel de nucleaire industrie van de lidstaten bijeen te brengen. Het verdrag is slechts van toepassing op bepaalde lidsta-ten, natuurlijke personen en privaat- of publiekrechtelijke ondernemingen of instellingen die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk uitoefenen op ge

De verplichtingen op grond van het Euratom-verdrag en de daarop gebaseerde richtlijnen op het gebied van stralingsbescherming en nucleaire veiligheid zijn in de Nederlandse wetgeving ingevoerd. Daarnaast heeft Nederland een aantal internationale verdragen geratificeerd Aangezien het Euratom-Verdrag niet voorziet in de nodige bevoegdheden voor dit voorstel (omdat het ziet op het vaststellen van doeltreffende en efficiënte normen voor nucleaire veiligheid in derde landen), maar dit voorstel noodzakelijk wordt geacht voor de verwezenlijking van bovengenoemde doelstellingen, moeten op grond van artikel 203 van het EURATOM-verdrag passende maatregelen worden. het EURATOM-verdrag in pdf-formaat; Heuel-Fabianek, B., Kümmerle, E., Möllmann-Coers, M., Lennartz, R. (2008): The relevance of Article 37 of the Euratom Treaty for the dismantling of nuclear reactors. atw - International Journal for Nuclear Power 6/2008, in pdf-formaa Lees meer omtrent kamerstuk 2007-2008, 31091 nr. 8: verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor atoomenergie (euratom Heringa, A. W. (Author). (2016). Een mogelijk obstakel voor brexit: het EURATOM-verdrag.Web publication/site, Montesquieu Instituut

In artikel 2, onder b), van het Euratom-Verdrag is bepaald dat uniforme veiligheidsnormen moeten worden vastgesteld voor de gezondheidsbescherming van de bevolking en de werknemers, terwijl artikel 30 van het Euratom-Verdrag omschrijft wat wordt verstaan onder basisnormen voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking en van de werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden. Het Euratom-Verdrag is niet opgenomen. Een concordantietabel met de artikelnummering van het EG- en EU-Verdrag van vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, houdt de oudere rechtspraak, wetgeving en literatuur toegankelijk

Het Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bestaat 50 jaar. Het toenmalige RIV National Institute for Public Health begon met straling kort na de ondertekening van het Euratom verdrag. Toen het Laboratorium, op het hoogtepunt in de Koude Oorlog, werd opgericht vonden er gemiddeld tien bovengrondse kernexplosies per máánd plaats, met. Onderzoek kernenergie. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Trb. 1957, 92) kent gedetailleerde regelingen die er in voorzien dat aan de Gemeenscha In deze motie wordt de regering verzocht zich te verzetten tegen bepalingen die ertoe strekken het Euratom Verdrag onveranderd voort te laten bestaan en/of toe te voegen aan de Conventie. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Motie-Kohnstamm (D66) / Jurgens (PvdA) tegen bepalingen die ertoe strekken het Euratom Verdrag onveranderd op te nemen in een protocol bij de ontwerp-grondwet van de EU (28.

Alle landen van de Europese Unie zijn volgens het Euratom-verdrag uit 1957 verplicht om dat te doen. Nederland volgt daarbij de aanbevelingen op uit 2000 om de metingen op een bepaalde manier uit te voeren. De metingen leveren achtergrondwaarden op, ofwel radioactiviteitsniveaus die er onder normale omstandigheden zijn Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek Datum totstandkoming; 14-05-2004: Ministerie van Buitenlandse Zaken: Tractatenblad 2004, 121: Verdrag Het Euratom-verdrag van 1957 rept daar echter niet over; het gaat over de bevoorrading in splijtstoffen, de meldingsplicht aan buurlanden als er een radioactieve besmetting is, en het delen van de wetenschappelijke en technische kennis ter zake, maar wel met de volste aandacht voor de intellectuele eigendomsrechten van privébedrijven

Lees meer omtrent kamerstuk 2002-2003, 28473 nr. 158p: europese conventie; motie tegen bepalingen die ertoe strekken het euratom verdrag onveranderd op t The Joint Research Centre in Ispra is the third biggest European Commission site after Brussels and Luxembourg. Established in 1960 as a nuclear research site, today it is considered as one of Europe's leading research campuses with many laboratories and unique research infrastructures L IV — Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag. In deze voorlopige rubriek (nu verouderd) worden gedurende een overgangsperiode besluiten bekendgemaakt die vóór 1 december 2009 krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag zijn vastgesteld. Indelin Title: Non-discriminatie onder het EU- en Euratom-Verdrag: de doorwerking van artikel 12 EG-Verdrag (thans art. 18 VWEU) Published in: Nederlands tijdschrift voor Europees Recht, 17 - 26

Besluitvormingsprocedures - de betekenis volgens

www.maastrichtuniversity.n Artikel 34 van het Euratom-verdrag uit 1959 is nog nimmer toegepast. Daarin staat ook beschreven dat als een lidstaat bij zeer gevaarlijke kernproeven geen extra maatregelen neemt ter bescherming van de bevolking, het voor het Europese Hof van Justitie kan worden gesleept. Santer had er zelfs de archieven op nageslagen

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) - Europa N

Dit geldt met name voor de mededingingsregels die niet afwijken van het kader dat door het Euratom-Verdrag is gecreëerd op het vlak van communautair onderzoek in de kernenergiesector. English Moreover, it seems justified to derogate from the general rules of the regulation for persons working on a temporary basis for members of Community institutions, such as auxiliary staff Kontroller 'Euratom-udtalelse' oversættelser til hollandsk. Se gennem eksempler på Euratom-udtalelse oversættelse i sætninger, lyt til udtale og lær grammatik

EURATOM verdrag - Wikisourc

Gemeenschap en gemeenschappelijk kunnen verder gebruikt worden voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom-Verdrag) en moeten behouden blijven in historische verwijzingen. Zie ook punt 3.4.1 (Volgorde van vermelden van de Verdragen in handelingen) Controleer 'EC Treaty' vertalingen naar het Nederlands. Kijk door voorbeelden van EC Treaty vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische

25/03/57 Euratom-Verdrag Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en bijhorende documenten Afdeling III Bepalingen betreffende de geheimhouding Artikel 2 Jump to navigation Jump to search. The Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom) (1957) Governments of Belgium, Federal Republic of Germany, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands. Consolidated version of 2007 →. related portals: Treaties, France, Germany, Netherlands, Italy, Luxembourg, Belgium

Euratom-Verdrag Expertisecentrum Europees Rech

Het 50 jaar oude Euratom-verdrag voorzag dat de Europese Gemeenschap de snelle verankering en groei van de nucleaire industrie zou promoten. Het is vandaag, 50 jaar later, duidelijk dat dit verdrag achterhaald is. In plaats daarvan zou de Europese Unie massaal moeten investeren in hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-efficiëntie Ditzelfde artikel (artikel 35 van het Euratom verdrag) geeft de Europese Commissie het recht om deze installaties te bezoeken om zo hun werking en efficiëntie te verifiëren. Op die manier wordt een onafhankelijke assessment van de toereikendheid van deze monitoring voorzien Actievoerders van Greenpeace hebben aan het Atomium in Brussel een spandoek aangebracht waarmee ze protesteren tegen de promotie van kernenergie in de toek.. Kernenergie is een grensoverschrijdend probleem in de Europese Unie en wereldwijd, en het is een materie waar de Europese constructie van in het begin (als E.E.G.) regulerend optrad, met het Euratom-verdrag van 1957 Niet alle afvalstoffen vallen onder werkingssfeer van de EVOA (EVOA, artikel 1, lid 3). Voor bepaalde afvalstoffen zijn in internationale verdragen andere regels opgesteld, bijvoorbeeld het Euratom-verdrag en het Antarctica-verdrag

03. Euratom-Verdrag Expertisecentrum Europees Rech

In datzelfde jaar werd ook het EURATOM-verdrag getekend door dezelfde zes landen, waaronder België. Ook met dit verdrag waren de doelstellingen duidelijk: het bestuderen van kernenergie en het bewaken van de beschikbaarheid van voldoende brandstof voor kerncentrales Volgens het Euratom verdrag moeten zorgverleners die röntgenopnames rechtvaardigen, indi ceren en diagnosticeren, over voldoende kennis beschikken. Dit benodigde opleidingsniveau is altijd gebaseerd geweest op de competentie (4) van de tandarts Euratom-Verdrag 6. ˘ ˚ ˚˝ ˝˛ ˝˚˙˚ ˝˚ˇ Visumbeleid (Brexit-paraatheid) Voorstel om het Verenigd Koninkrijk ofwel op de lijst van de derde landen visum vereist te zetten of op de visumvrij-lijst (wetgevend, artikel 77, lid 2, VWEU) (Brexit-paraatheid) 14. ˙ ˘ ˝ ˛ˇ ˝˚ˇ, ˝˙ ˚ ˛ ˝˛ ˘ 3

Euratom is een internationale organisatie met als doel het bevorderen van vreedzame toepassingen van kernenergie. De bepalingen van het Euratom-Verdrag moeten op strikte wijze worden toegepast, voornamelijk wat de veiligheid betreft het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , ook bekend als het Euratom-verdrag, richtte de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) op. Beide werden ondertekend door de zes stichtende lidstaten: België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en West-Duitsland

Enkele jaren daarvoor, in 1952, was al een andere Gemeenschap tot stand gebracht: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS. Tegelijk met het EEG-verdrag kwam nog een verdrag tot stand: het Euratom-verdrag, de Europese Gemeenschap op het gebied van kernenergie Het Euratom-Verdrag van 1957 regelt het vreedzame gebruik van kernenergie in de EU. De vergunninghouders van kerninstallaties (exploitanten) dragen de hoofdverantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun installaties, onder toezicht van de nationale regelgevende autoriteiten Title: Een mogelijk obstakel voor brexit: het EURATOM-verdrag: Author: Heringa, Aalt Willem: Publisher: RS: FdR Europees Publiekrecht; Public Law; RS: FdR IC. Artikel 36 van het Euratom-Verdrag schrijft voor dat de bevoegde autoriteiten de inlichtingen betreffende de in artikel 35 van het Euratom-Verdrag bedoelde controle regelmatig aan de Commissie mededelen, teneinde deze op de hoogte te houden van de mate van radioactiviteit die van invloed kan zijn op de bevolking The item Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) represents a specific, individual, material embodiment of a distinct intellectual or artistic creation found in European University Institute Plasman: 'We hebben het Euratom-verdrag niet meer nodig en het moet uitdoven, net als de EGKS. Wel hebben we een Europees energieagentschap nodig, waarbij alle vormen van energie-opwekking,.

 • Collégien verkooppunten belgie.
 • Isoleren laadruimte bestelwagen.
 • Cupcakes tekenen in stappen.
 • Victoria Secret workout plan.
 • Eric Kuster bedroom.
 • 5 hiaa onderzoek.
 • Peer of appel figuur.
 • Bouwgrond kopen.
 • Föhn met diffuser en koude stand.
 • OneDrive opslag vol.
 • Wie was de tekenaar van Kuifje.
 • Kerguelen Islands.
 • Amberkleurige verlichting.
 • Wahl hondentondeuse.
 • Plopsa Indoor Coevorden korting.
 • Openingstijden Seats and Sofas Den Haag.
 • Baby 7 maanden vaak wakker 's nachts.
 • Vrouw met hond schilderij.
 • Dieren in het bos thema.
 • Polymorphic ants.
 • Toepassingen tweedegraadsvergelijkingen.
 • BBL Interieurstyling.
 • Mulanka slippers.
 • Glas in lood Middeleeuwen.
 • Het Laatste Nieuws Limburg België.
 • Lunchen in sterrenrestaurant.
 • Troetelbeertjes Kinderdagverblijf.
 • Pilgrims Canterbury Tales.
 • VLC online.
 • Blackcurrant thee.
 • Wax for curly hair.
 • Science fiction boeken.
 • Tl buizen inleveren gamma.
 • Pakjes melk Lidl.
 • Sloop motor verkopen.
 • AEG ComboHob prijs.
 • HTML accordeon.
 • Dog draw.
 • Camperplaats Loodsmansduin.
 • PhET schakelingen.
 • HKU Docent Theater.