Home

Functie eu richtlijn

Richtlijn - Europa N

 1. De richtlijn is bedoeld om de brug te slaan tussen het streven naar de noodzakelijke eenheid van Europese regelgeving enerzijds en rekening houden met nationale systemen en tradities anderzijds. Het doel van de richtlijn is niet eenmaking van wetgeving in de hele Europese Unie, maar het nader tot elkaar brengen ervan
 2. (7) Bij Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (2) is de Europese toezichthou ­ dende autoriteit (Europese Bankautoriteit) (EBA) opge­ richt. In deze richtlijn dient rekening te worden gehou­ den met de in genoemde verordening omschreven rol en functie van de EBA en met de procedures die moete
 3. Een richtlijn is een wetgevingsinstrument, dat wordt gebruikt om de bepalingen van de Europese verdragen juridisch vorm te geven. Richtlijnen zijn voor de lidstaten 'verbindend ten aanzien van een binnen een bepaalde tijd te bereiken resultaat'. Vorm en middelen om aan deze verplichting t
 4. Zoeken op EU-richtlijnen toont gegevens van de richtlijn en de implementatie hiervan in nationale regelgeving. De nationale regelgeving is echter alleen zichtbaar voor richtlijnen die volledig geïmplementeerd zijn na 2012. Gegevens over richtlijnen voor 2005 zijn niet beschikbaar. Richtlijnen die geïmplementeerd zijn tussen 2005 en 2012 zijn beschikbaar maar gegevens over betrokken nationale.
 5. Deze regelgeving maakt onderdeel uit van de wet- en regelgeving voor pensioeninstellingen in Nederland. De herziening is bedoeld om het toezicht op Europese pensioenfondsen te harmoniseren. De richtlijn beoogt meer transparantie, het faciliteren van grensoverschrijdende activiteiten en een wijziging in de governance vereisten
 6. Deze richtlijn helpt werkgevers en werkenden binnen presentatie-instellingen bij het maken van gefundeerde keuzen op het gebied van lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden. De richtlijn draagt daarmee bij aan de professionalisering van de sector presentatie-instellingen

Video: Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad

 1. deren die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteiten of de activiteiten betreffende kasbeheer en.
 2. isterie een Handreiking passende scheiding van functies op voor de praktijk ingeval bevoegd gezag en initiatiefnemer dezelfde instantie zijn. Deze handreiking is in concept klaar. EU-Richtlijnen. Richtlijn 2014/52/EU, 16 april 2014, tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde.
 3. g van operatie, perioperatieve medicamenteuze behandeling, oogheelkundige aspecten, postoperatieve adjuvante behandeling en genetische counseling. Doelgroe

Zoeken op EU-richtlijn - Overheid

IORP II: Europese richtlijn voor pensioenfondsen Charco

 1. g in hun functie te helpen. De richtlijnen bevatten tevens Zie artikel 32 van Richtlijn (EU) 2016/680. 7 In de volgende paragrafen verstrekt de WP29 advies over de criteria en de gebruikte ter
 2. NEC richtlijn 2016. In december 2016 heeft de Europese Commissie een nieuwe NEC richtlijn (EU 2016/2284) gepubliceerd. Deze NEC richtlijn omvat emissieplafonds voor 2020 en 2030 voor 5 luchtverontreinigende stoffen. Dit zijn de stoffen NO x, SO 2, PM 2.5, VOS en NH 3. De plafonds van 2020 zijn gelijk aan de plafonds uit het Gothenburgprotocol
 3. Richtlijn. Het EU-Hof beschouwt iedere activiteit die eruit bestaat goederen of diensten op De 3 functies zoals genoemd in de ICT-Richtlijn zijn functies op HBO-/WO-niveau. De norm zoals die wordt gehanteerd bij de kennismigranten is marktconform voor die

Om tot een richtlijn functie- en loongebouw, en de doorrekening van de meerkosten bij invoering hiervan, te komen hebben we in de periode december 2018 - februari 2019 onderzoek gedaan met een focus op het verzamelen van relevante data bij presentatie-instellingen De Europese pensioenrichtlijn bevat regels die voor álle pensioeninstellingen in Europa gelden, ongeacht hun naam of (juridische) vorm. Deze richtlijn bepaalt onder meer dat pensioeninstellingen pensioenregelingen kunnen uitvoeren van werkgevers uit een andere lidstaat. Deze richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2003 (2003/41/EG) Opleiding functies art. 9 en 13f.2 Wet op de Dierproeven (Wod) V oorstel benamingen functies Leerdoelen Vooropleidingseisen Bij- en nascholingsprincipes Europese richtlijn 2010/63/EU Met behulp van een Expert Group heeft de Europese Commissie aanbevelingen gedaan voor de kwalificaties en. Leidraad Actuariële Functie Rapport (6 november 2017) 3 0. Inleiding 0.1 Doel en scope van de leidraad Dit document geeft een leidraad bij het opstellen van het verslag van de Actuariële Functie zoals bedoeld in Artikel 272, lid 8 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie die nadere invulling geeft aan de Solvency II Richtlijn Voor de toepassing van het eerste lid worden gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 8 bis ter, veertiende lid, van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PbEU 2011, L 64) die de inspecteur niet anders dan ingevolge die richtlijn bekend zijn geworden.

richtlijn Een richtlijn in juridische zin duidt meestal op een wetgevend instrument van de Europese Unie (EU). Het is een voorschrift dat de lidstaten bindt om een bepaald wetgevend resultaat te bereiken: een bindend advies. De Europese wetgever gebruikt richtlijnen om verschillende nationale rechtsordes op elkaar af te stemmen Op deze tijdelijke pagina op Open Boek Toezicht zal DNB al haar publicaties over de implementatie van deze richtlijn plaatsen. Dat betreft nieuwsberichten, presentaties bij seminars en DNB beleid zoals Q&A's Deze richtlijn dient ter aanvulling en zo nodig ter verbijzondering van de in 2004 verschenen Richtlijn psychiatrisch onderzoek bij volwassenen (Sno et al., 2004). Er is nog geen richtlijn voor het psychiatrisch onderzoek bij kinderen en jongeren Naast de ICT-richtlijn zijn er sinds 2007 op Europees niveau drie andere richtlijnen geïmplementeerd die van belang zijn in het Europese arbeidsmigratie beleid. Het betreft de Richtlijn 2009/50/EG inzake de EU Blauwe Kaart, de Richtlijn 2009/52/ EG over Werkgeverssancties bij illegale tewerkstelling en de Single Permit Richtlijn

Wetswijziging als gevolg van implementatie EU-richtlijn een feit (bericht van 23 juli) dinsdag 27 augustus 2019. Op 23 juli 2019 is in werking getreden een wijziging van de Wet wapens en munitie (Wwm) in verband met de implementatie van een EU-richtlijn die in de loop van 2017 in werking is getreden. Klik hier voor de tekst van deze wijziging.. Eén van de belangrijkste gevolgen van deze. De nieuwe richtlijn van het RIVM voor het testen op corona is vandaag opgenomen in de app CoronaMelder. Dit betekent dat er nieuwe instructies zijn voor gebruikers als ze in de buurt zijn geweest van iemand met het coronavirus. In de nieuwste versie van CoronaMelder is het bovendien mogelijk de app te pauzeren, een functie waarnaar veel vraag was Een richtlijn is een bindend regelgevend instrument van de EU. Een richtlijn is verbindend als het gaat om het te bereiken resultaat waarvoor de richtlijn bestemd is, maar laat aan de nationale instanties de bevoegdheid om vorm en middelen voor de verwezenlijking ervan te kiezen

EUR-Lex - 32014L0065 - EN - EUR-Le

 1. Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten (de richtlijn), die is vastgesteld op 25 oktober 2011. De lidstaten dienden deze richtlijn ten laatste op 13 december 2013 in hun nationaal recht om te zetten. Alle nationale omzettingsmaatregelen moeten vanaf 13 juni 2014 worden toegepast
 2. RICHTLIJN (EU) 2020/2020 VAN DE RAAD van 7 december 2020 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft tijdelijke maatregelen inzake de belasting over de toegevoegde waarde van toepassing op COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, in reactie op de COVID-19-pandemie
 3. De verdragen van de Europese Unie zijn feitelijk de grondwettelijke wetgeving van de Unie, waarin alle instituties, beleidsterreinen en wetgevingsprocedures beschreven staan. Ze vormen het primaire recht van de Europese Unie en staan boven het secundair recht (richtlijnen en verordeningen)
 4. U bevindt zich hier: Home Documenten Bijlage 3 - Richtlijn (EU) 2018-822 van de Raad (DAC6) Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek Bijlage 3 - Richtlijn (EU) 2018-822 van de Raad (DAC6
 5. RICHTLIJN (EU) 2016/2341 VAN Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor blijven voor de rol en de functies van de verschillende instellingen die bedr ijfspensioenen uitkeren, zoals.
 6. Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking; Besluit van 8 juni 2020 tot wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in verband met de implementatie van de richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (PbEU 2018, L 284) (Stb. 2020.
 7. Krachtens de richtlijn moeten alle lidstaten de nitraatconcentratie en de trofische toestand van hun wateren analyseren. Een goede controle is van cruciaal belang en houdt in dat er kwalitatief hoogwaardige monitoringnetwerken voor grond-, oppervlakte- en zeewater moeten worden opgezet. Momenteel zijn er in de EU 31 00

Richtlijn 2012/19/EU gaat over de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.Producenten en importeurs die elektrische en elektronische apparatuur vermarkten in de EU, zijn verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van deze producten als ze worden afgedankt. Zij moeten daarom een inzamelsysteem opzetten dat het consumenten mogelijk maakt om de. In 2010 heeft de Europese Unie een richtlijn (2010/63/EU) gepubliceerd voor het beschermen van dieren die gebruikt worden voor dierproeven in de verschillende lidstaten. Deze richtlijn moet de verschillen in de wet- en regelgeving per lidstaat wegnemen. Daarnaast verplicht de richtlijn de lidstaten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en validatie van alternatieven

GU20NS 230V | Werkbankslijpers | Slijpmachines | Vynckier

Dit wetsvoorstel voert Richtlijn (EU) 2017/853 (hierna: de Richtlijn) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 uit. Daartoe wordt de Wet wapens en munitie gewijzigd. Deze Richtlijn heeft de Vuurwapenrichtlijn (91/477/EEG) ingrijpend herzien Richtlijnen ondersteunen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundige specialisten bij hun werk. Meer over de richtlijnen (database), implementatie en kwaliteitsstandaarden

Elk EU-land wijst 'bevoegde autoriteiten' aan om de EU-richtlijnen uit te voeren. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is zo'n bevoegde autoriteit. Samen met het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zorgt de NTS ervoor dat de Europese richtlijn orgaandonatie wordt uitgevoerd Nieuwe EU-richtlijn massaschadeclaims Het Europees Parlement heeft op 24 november 2020 ingestemd met een nieuwe richtlijn voor massaschadeclaims (richtlijn 2018/0089). De nieuwe regels stellen EU-consumenten in staat om samen binnenlandse en grensoverschrijdende massaschadeclaims in te stellen. Markeer als favorie De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en opvattingen van deskundigen. Gebruikers richtlijn De richtlijn VTGM is van toepassing voor alle zorgverleners in het ziekenhuis, die een directe taak en verantwoordelijkheid hebben in het op de juiste wijze gereed maken van parenterale geneesmiddele www.goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Heerlen Titel rapport Actieplan EU-richtlijn omgevingslawaai Kenmerk HLN063/Hcj/0600 Datum publicatie 19 november 2013 Projectteam opdrachtgever(s) mevrouw S. Göttgens en mevrouw C. Koenen Projectteam Goudappel Coffeng de heer J.B. Henckel Projectomschrijving Actualisering van het actieplan geluidshinder dat de gemeen

Op deze pagina vindt u alle richtlijnen van het Rijksvaccinatieprogramma voor professionals De R&TTE Richtlijn wordt vervangen door de nieuwe Radioapparatuur Richtlijn 2014/53/EU ongeacht de primaire functie van de apparatuur. Radiodeterminatie valt tevens onder de werkingssfeer van de RED; door middel van het uitzenden van radiogolven, kan de positie bepaalt worden Deze richtlijn gaat over de 10 plastic producten die het meest worden gevonden op de Europese stranden (Engels). De maatregelen in deze richtlijn gelden voor alle EU-lidstaten, dus ook voor Nederland. De richtlijn moet in juli 2021 zijn ingevoerd in de regelgeving van alle EU-lidstaten De richtlijn bevat een groot aantal veiligheids- en gezondheidseisen en een klein aantal administratieve eisen. van een machine of trekker door de bediener zelf hieraan wordt gekoppeld om deze een andere of bijkomende functie te geven, Machinerichtlijn.eu Een richtlijn is gemaakt voor zorgverleners. Hierin staat beschreven wat algemeen gezien de beste zorg is. In de richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van Reumatoïde Artritis' staan aanbevelingen en instructies over hoe zorgverleners zouden moeten of kunnen handelen

4 5 Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson ISBN 978-90-8523-230-8 NUR 870 Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald: Lennaerts-Kats HH, Rood WB, Rodenburg R, Gilissen K, Hemmelder MM, Tulp H, Schrauwen-Sanders M, van Wensen E De Zaak Nu heeft met ondersteuning van het Ministerie van OCW en het Mondriaan Fonds onderzoek laten uitvoeren. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat voor de beeldende kunstsector voor het eerst een Functie-en Loongebouw is beschreven. Deze wordt als richtlijn gebruikt door Nederlandse presentatie- en postacademische instellingen voor beeldende kunst en voldoet aan de. 29 Ten tijde van het schrijven van deze NHG-Standaard is de richtlijn in herziening wat betreft de diagnostische criteria voor LBD. De diagnose LBD kan worden gesteld als een patiënt voldoet aan de criteria voor dementie (vaak staan aandachtstoornissen, executieve functiestoornissen en visuospatiële stoornissen op de voorgrond) en bovendien de volgende kernsymptomen van LBD heeft In het kader van intra EU-mobiliteit kunt u onder bepaalde voorwaarden ook worden overgeplaatst naar een vestiging van deze onderneming in een andere lidstaat van de EU die de richtlijn heeft ingevoerd (Denemarken en Ierland doen niet mee). Uw werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan

Europese wetgeving milieueffectrapportage - Commissiemer

Tijdstip eindstatus hormonale functie - Richtlijn

EU Conformiteitsverklaring: Het opstellen van de EU Conformiteitsverklaring en verklaren dat het product voldoet aan de ATEX Richtlijn (en eventuele overige CE harmonisatiewetgeving). CE markering: Het aanbrengen van de CE markering in overeenstemming met de ATEX Richtlijn. Producten buiten het toepassingsgebied van de ATEX Richtlijn 2014/34/EU Gedelegeerde verordening 2016/778 - Aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU voor wat betreft de omstandigheden en voorwaarden waaronder de betaling van buitengewone achteraf te betalen bijdragen geheel of gedeeltelijk kan worden opgeschort, en inzake de criteria voor de vaststelling van de activiteiten, diensten en bedrijfsactiviteiten ten aanzien van kritieke functies alsook inzake de criteria.

Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1). 3 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn Als importeur van veiligheidscomponenten die van buiten de EU worden geïmporteerd, inclusief de UCMP's dus, moet u ervoor zorgen dat u deze vanaf 20 april 2016 levert inclusief CE-markering en EU-conformiteitsverklaring, conform de nieuwe Richtlijn liften ENE 2a Subbemetering energiegebruiken (overige functies) . Het toepassen van subbemetering van zowel gebiedszones binnen het gebouw als van aanzienlijke verbruiksgroepen zodat in de gebruiksfase met een energiemonitoring- of gebouwbeheersysteem energiegebruiken geregistreerd, bewaakt en zo nodig bijgestuurd kunnen worden De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is. In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Huiddesinfectie algemeen' downloaden NVO Richtlijn Refeedingsyndroom . ACHTERGROND . Ondervoeding bij ziekte is een frequent probleem in de (Nederlandse) gezondheidszorg. Ernstig ondervoede patiënten hebben bij het snel (her)starten van (par)enterale voeding een verhoogd risico op het ontwikkelen van het refeedingsyndroom

Type TVJ | S

Richtlijn Excessief huilen (2013, multidisciplinair) 2. In dit thema worden de theorieën over de functies van het huilen, zoals ontwikkeld in de gedragswetenschappen, besproken. Daarnaast komen hypothesen aan de orde over de oorsprong van excessief huilen staande functionaliteit. Het gebruik van de functies is verweven in de bestaande werk-processen van de ziekenhuisapotheek en sluit onder meer aan bij de concept richtlijn overdacht van medicatiegegevens. Deze werkprocessen zijn beschreven in een separaat document dat door Nictiz en de NVZA is opgesteld, zie [Medicatieprocessen ziekenhuis-apotheek] Sinds 2014 bestaat de EMC-richtlijn 2014/30/EU. Aanleiding voor de EU om te onderzoeken of deze richtlijn nog aan de verwachtingen voldoet

Tijdelijke pagina implementatie EU Richtlijn (EU 2016/2341

De richtlijn is van toepassing op apparaten en beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik op plaatsen waar die de functie hebben beginnende explosies onmiddellijk te stoppen en/of de door een explosie getroffen zone te beperken en die afzonderlijk in de handel worden gebracht als systemen met Machinerichtlijn.eu Deze richtlijn is belangrijk voor vergunningverleners. De Richtlijn Industriële Emissies ( Rie Richtlijn Industriële Emissies ) 2010/75/ EU Europese unie verplicht de EU-lidstaten om emissies naar water, lucht en bodem (inclusief maatregelen voor afvalstoffen) van IPPC Integrated Pollution Prevention and Control -installaties te reguleren

richtlijn Betekenis 'richtlijn' Je hebt gezocht op het woord: richtlijn. r i cht·lijn (de; v(m); meervoud: richtlijnen) 1 aanwijzing voor te volgen gedrag. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang. De Richtlijn verzorgingsplaatsen grijpt terug op landelijke beleidsuitgangspunten en vertaalt deze naar een hoofdopzet voor een verzorgingsplaats. Ook het ontwerpproces en de locatiekeuze komen aan bod. Er wordt een beschrijving gegeven van de functie van verzorgingsplaatsen alsmede de belangrijkste functionele eisen van verzorgingsplaatsen

CE-markering radioapparatuur (2014/53/EU) RVO

Landelijke multidisciplinaire richtlijn Neus-maagsonde, V&VN, herziene versie april 2017 12 Hoofstuk 1, Inleiding Voor u ligt de herziene versie van de landelijke multidisciplinaire richtlijn neus-maagsonde (V&VN, 2011). Aanleiding voor deze herziening vormden vragen uit de praktijk over de aanbevelingen in de richtlijn. O Staatscourant Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008 De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is een bij wet ingesteld zelfstandig bestuursorgaan dat tot taak heeft om eindtermen voor de opleiding tot accountant-administratieconsulent (artikel 56 lid 1 sub a Wet op de Accountants. Dit betekent dat alle maatregelen die de EU treft, hun rechtvaardiging vinden in verdragen die door alle EU-landen op democratische wijze goedgekeurd zijn. De EU-wetgeving helpt om de doelstellingen die in de EU-verdragen staan te bereiken en het EU-beleid uit te voeren. De EU-wetgeving is te verdelen in primaire en afgeleide of secundaire wetgeving De richtlijn biedt lidstaten de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden af te wijken van de grenswaarde van 170 kg. Ze moeten aantonen dat de doelstellingen van de richtlijn zullen worden bereikt door andere maatregelen te verbeteren en nutriëntenverlies op andere manieren te beperken. Daarnaast moeten ze o

VELUX Smart Ventilatie | Mechanische ventilatiemodule met

Europese richtlijn 2014/24/EU Relevante overwegingen - Richtlijn 2014/24/EU Overweging 37 Met het oog op een goede integratie van milieu-, sociale en arbeidseisen in procedures voor overheidsopdrachten is het met name van belang dat de lidstaten en de aanbestedende diensten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan de milieu-, sociaal- en arbeidsrechtelijke. EU richtlijn hergebruik van overheidsinformatie 10 vragen & antwoorden. Open Contact nieuwsgierig zijn, een menselijk gezicht tonen door te delen en te vragen. Open Aanpak samenwerken, openstaan voor nieuwe en onverwachte invalshoeken. Open Data data delen, betere digitale diensten en nieuwe toepassingen laten ontstaan RICHTLIJN (EU) 2016/680 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 apr il 2016 betreffende de bescher ming van natuurlijke personen in verband met de ver werking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opspor ing.

In het verslag dat op 31 mei 2018 werd aangenomen verzoeken de EP-leden de Europese Commissie om meer producten op te nemen in het toepassingsgebied van de Ecodesign richtlijn die beoogt producten zoals ketels, computers en huishoudelijke apparaten vanaf de ontwerpfase energiezuiniger te maken.. Aangezien de gemiddelde EU-consument om de twee jaar een nieuwe mobiele telefoon koopt, willen. De Fytorichtlijn (Richtlijn 2000/29/EG) is de kern van fytosanitaire wetgeving van de Europese Unie. De richtlijn: benoemt de organismen die als schadelijk (quarantaine) worden aangemerkt; stelt voorwaarden aan de teelt of behandeling van planten en plantaardige producten bij invoer in de EU

TeeltmateriaalBedrijven die teeltmateriaal produceren en verhandelen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het materiaal aan de gestelde fytosanitaire- en kwaliteitseisen voldoet.Deze eisen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. De lidstaten van de Europese Unie vertalen deze regels in nationale wetgeving. In Nederland liggen de richtlijnen vast in de Zaaizaad- e Wat is de richtlijn voor e-facturatie? Richtlijn 2014/55/EU betreffende elektronische facturering bij overheidsopdrachten is van toepassing op alle lidstaten van de EU. De richtlijn definieert een gemeenschappelijke norm voor e-facturen om de complexiteit en de juridische onzekerheid over elektronische facturering te verminderen en grensoverschrijdende handelsbetrekkingen te vereenvoudigen Introductie. Lloyd's Register heeft een nieuwe online training ontwikkeld, als algemene inleiding tot de Richtlijn Drukapparatuur. Het verschil met reguliere online of E-learning cursussen zit in het feit dat elke cursist een aangepast leertraject ingaat, gebaseerd op zijn of haar kennisniveau- en behoefte Het aandeel hernieuwbare energie (zoals energie uit biomassa, windenergie, bodemwarmte en zonne-energie) bedroeg in 2013 4,5%. De afgelopen tien jaar is dit aandeel gemiddeld gezien toegenomen met circa 0,3 procentpunt per jaar (van 1,5% in 2003 naar 4,5% in 2013). Dit aandeel zal moeten toenemen tot 14% in 2020 om te voldoen aan de doelstelling uit de EU-richtlijn hernieuwbare energie, en tot.

Artikel 153 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie stelt de EU in staat richtlijnen aan te nemen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). De Kaderrichtlijn, met het brede toepassingsgebied, en verdere richtlijnen gericht op specifieke aspecten van veiligheid en gezondheid op het werk vormen de basis van Europese wetgeving ten aanzien van veiligheid en. RICHTLIJN 2013/34/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijne De EU-richtlijn geeft een duidelijk overzicht en legt uit wat men in het bedrijfsleven mag, kan en moet doen. Er zijn duidelijkere regels opgesteld om betalingsachterstanden te ontmoedigen zoals in de wettekst te lezen valt De landen in de Europese Unie zijn verplicht de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. In Nederland is dat gedaan in de vorm van het Warenwetbesluit machines. De richtlijn is gericht tot de fabrikant van de machine. Dit houdt in dat fabrikanten verplicht zijn de eisen uit de richtlijn toe te passen

Energie-efficiëntie - BREEAM-NL richtlijn

Internetconsultatie Wijziging Wet Hvk ter implementatie EU-richtlijn voor klokkenluiders. Op 9 september heeft het Huis voor Klokkenluiders gereageerd op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De richtlijn stelt dat de datum van in het in de EU handel brengen of de eerste in gebruik stelling van de machine bepalend is of er al dan niet een CE markering op moet staan. De eerste in gebruikstelling is in de richtlijn opgenomen om te voorkomen dat machines, die voor eigen gebruik zijn gebouwd, niet onder de richtlijn zouden vallen

NEC-stoffen - Kenniscentrum InfoMi

II (Niet-wetge vingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/565 VAN DE COMMISSIE van 25 apr il 2016 houdende aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de R aad wat betref › Functies en gebruik › Richtlijn geologische opslag van kooldioxide. Richtlijn geologische opslag van kooldioxide. Richtlijn geologische opslag van kooldioxide (pdf, 113 kB) Navigatie. Windenergie op zee; Waterkwaliteit; Zwerfvuil in de Noordzee; Natuur en biodiversiteit De richtlijn is van toepassing op alle apparatuur die worden gebruikt in een gebied waar een explosieve atmosfeer kan ontstaan, die zowel elektrische en mechanische uitrusting omvat. De richtlijn geldt ook voor beveiligingssystemen die bedoeld zijn om de verspreiding van een explosie te voorkomen 5 Richtlijn 2013/36/EU5, de EBA-richtsnoeren voor verbonden cliënten uit hoofde van artikel4, lid 1, punt (39), van Verordening (EU) nr. 575/20136, de richtsnoeren van EBA en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het beoordelen van de geschiktheid van lede Op 27 november 2019 keurden het Europees Parlement en de Raad de zogenaamde 'omnibus'-richtlijn goed. Die richtlijn wijzigt het Europese consumentenrecht op een aantal punten. Het gaat hoofdzakelijk om het aanpassen van de EU-richtlijnen aan de nieuwe realiteit van de onlinemarktplaatsen. Maar er worden ook nieuwe sancties ingevoerd voor 'wijdverbreide inbreuken', die kunnen oplopen.

Europese Pensioenrichtlijnen - Richtlijn 2003/41/EG en

Implementatie van EU-richtlijn 2016/1148, die met name de volgende verplichtingen bevat: 1. aanwijzing, door elke lidstaat, van de 'aanbieders van een essentiële dienst' in die lidstaat; 2. verplichting voor aanbieders van essentiële en digitale diensten om hun ICT te beveiligen en ernstige incidenten te melden; 3. toezicht en sancties door een of meer bevoegde autoriteiten; 4. In augustus 2019 is de Europese Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU) vastgesteld. Meestal Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd. Doel van de richtlijn is om het gebruik van schone, energie-efficiënte voertuigen door middel van publieke inkoop te bevorderen

Bijlage III EU richtlijn milieubeoordeling projecten De initiatiefnemer van een activiteit die m.e.r.-beoordelingsplichtig is, moet dat voornemen schriftelijk sturen naar het bevoegd gezag. Deze stap is geregeld in art. 7.16 Wm en is niet nodig als het bevoegd gezag zelf initiatiefnemer is Minimum en maximum salaris voor Receptionisten, algemeen - van € 1.361,56 tot € 2.849,65 per maand - 2021. Receptionisten, algemeen, ontvangen bezoekers, klanten of gasten en heten ze welkom, ze beantwoorden vragen en gaan in op verzoeken, zoals het maken van afspraken Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum en tijd. Als de celopmaak Standaard was voordat de functie is ingevoerd, wordt de celopmaak gewijzigd zodat deze overeenkomt met de datum- en tijdnotatie van uw landinstelling. U kunt de datum- en tijdnotatie voor de cel wijzigen met de opdrachten in de groep Getal op het tabblad Start op het lint 29 januari 2020 Vandaag is de Module diagnostische prostaat MRI voor de NVU-richtlijn Prostaatcarcinoom ingegaan. Deze vernieuwde richtlijn stelt dat voortaan een MRI-scan gemaakt dient te worden als sprake is van verhoogde waarden bij een PSA-bloedtest en er een indicatie is voor een prostaat biopsie Brief inzake Handreiking Passende Scheiding van Functies bij Project-mer - Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124.

Toen de richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen in 2011 werd aanvaard, zogezegd als 'modernisering van een richtlijn uit 1977', had niemand kunnen denken dat deze richtlijn zo'n belangrijke rol zou gaan spelen bij de realisatie van dit objectief 32 In de vierde plaats, aangezien de artikelen 1 tot en met 8 van richtlijn 2003/88 in wezen gelijk zijn verwoord als de artikelen 1 tot en met 8 van richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB 1993, L 307, blz. 18), zoals gewijzigd bij richtlijn 2000/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 2000. De nieuwe Richtlijn liften 2014/33/EU is gepubliceerd en treedt in werking op 20 april 2016. Er is geen sprake van een overgangstermijn. De Richtlijn liften verstaat onder 'lift': een werktuig dat bepaalde stopplaatsen van gebouwen en bouwwerken bedient, met behulp van een kooi die langs vaste, ten opzichte van het horizontale vlak meer dan 15 graden hellende leiders beweegt, en die. Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. De reden voor het woord tijdelijk in de naam is dat de grondslag uiteindelijk wordt geleverd door de Wet digitale overheid De richtlijn is voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor werden relevante artikelen gezocht door het verrichten van systematische zoekacties. Er werd gezocht in Medline en Embase vanaf 1981 tot mei 2008

Opleiding functies art

De functie OF resulteert in WAAR als het resultaat van een van de argumenten WAAR is en resulteert in ONWAAR als het resultaat van alle argumenten ONWAAR is.. De functie OF wordt vaak gebruikt om andere functies die logische tests uitvoeren uit te breiden. Met de functie ALS wordt bijvoorbeeld een logische test uitgevoerd en een bepaalde waarde geretourneerd als het resultaat van de test WAAR. SWAB en Nederlandse Antibiotica-richtlijnen . READ. Functies van richtlijnen • Hulpmiddel bij handhaven en. verbeteren van kwaliteit van zorg • Bron van wetenschappelijke. informatie en kennis. EBRO overleg CBO juni 200 EU-richtlijn 18 november 2014: binnen 2 jaar nationale beleidskaders doelen voor de uitrol van infrastructuur (in functie van het beoogde voertuigenpark); maatregelen om die doelen te halen; informatie aanbieden aan consumenten; driejaarlijkse rapportering en review. Extra aandachtspunten Grensoverschrijdende samenwerking Betrokkenheid lokale. Richtlijn 89/391 - 'Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk' van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk - de 'kaderrichtlijn'.In 1989 zorgde een aantal bepalingen van de kaderrichtlijn voor een aanzienlijke vernieuwing, onder meer

Staatsblad 2019, 509 Overheid

De richtlijn is ontwikkeld voor de setting van verpleeg-huizen. Daardoor is de richtlijn in het bijzonder gericht op de goede mondgezondheid van cliënten die in verpleeg-huizen verblijven. Echter, de gegeven adviezen kunnen vertaald worden naar mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in andere omstandigheden RICHTLIJN 2011/96/EU VAN DE RAAD van 30 november 2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (herschikking) DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europes

WEEE – Waste Electric and Electronic Equipment | FOD

Richtlijn - 8 definities - Encycl

Translations in context of DE EU-RICHTLIJN ZOU NIET MOGEN AFWIJKEN VAN DE FORMULERING in dutch-english. HERE are many translated example sentences containing DE EU-RICHTLIJN ZOU NIET MOGEN AFWIJKEN VAN DE FORMULERING - dutch-english translations and search engine for dutch translations

Nederlandse grenzen gaan voor 30 dagen gedeeltelijk dichtRace Transporter 4 - Polyester aanhangwagens - Multi
 • CD PROJEKT RED account.
 • Chocolade workshop Den Bosch.
 • Opbeurende tekst corona.
 • Tigres FC.
 • Lieke Veld werk.
 • Willemsbrug afmetingen.
 • Mario download for TI 84 Plus.
 • ITF IPIN.
 • Wat mag een kanarie eten.
 • Appelazijn darmflora.
 • Snap on Eurotools.
 • Rowan Atkinson ziek.
 • Trouwen zonder ceremonie.
 • Oprit inspiratie.
 • Perliet Brico.
 • Schattebout of schattenbout.
 • Station Mechelen plannen.
 • Patroon baby maat 50.
 • Lichaamshouding teleurstelling.
 • GGD vaccinaties kosten.
 • Skoda Octavia tweedehands.
 • Evenstar Lord of the Rings.
 • Restpartij schutting.
 • Politie scanner Schiphol.
 • Demissionair kabinet Engels.
 • Midlife crisis man relatie.
 • Restaurant Venetië locals.
 • SaveFrom net.
 • Mooie plekken Almere.
 • Gladiator boek.
 • Zalando Maxi jurk.
 • Funda Lochem.
 • Log House prijzen.
 • Gaatjes breien.
 • Blokpallet prijs.
 • Kariboe dier.
 • Platentektoniek Wikikids.
 • Batman actors.
 • Cocon Utrecht kimono.
 • Cool Runnings kijken.
 • Multiplex beitsen of lakken.