Home

Opschorten beslistermijn Awb

Gevolg coronacrisis voor gemeentelijke vergunningaanvragen

Artikel 4:15 Awb. 1 De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan: a. de aanvrager krachtens artikel 4:5 uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken, of De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan: a. de aanvrager krachtens artikel 4:5 uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken, of 2 De termijn voor het geven van een beschikking wordt voorts opgeschort: a. gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd, b. zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend, of. c. zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven

2. De termijn wordt opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop de indiener is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 6:6 te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 3. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. 4 Artikel 4:15 Awb bepaalt dat de wettelijke beslistermijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop een bestuursorgaan vraagt om aanvulling van de aanvraag tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn is verstreken. Deze zaak leidde tot een procedure bij de Raad van State Van een verzuim als bedoeld in artikel 7:10, tweede lid, van de Awb is daarom geen sprake. Met het geven van een (nadere) termijn voor het aanvullen van de gronden, zoals het college heeft gedaan, is de wettelijke termijn om op het bezwaarschrift te beslissen dus niet voor de duur van de geboden termijn opgeschort De beslistermijn kan bovendien ook worden opgeschort op verzoek van aanvrager of op verzoek van het bestuursorgaan met instemming van de aanvrager (art. 4:15 lid 2 Awb). De beslistermijn verschilt per voorbereidingsprocedure, waarvan er zoals gezegd twee zijn: de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure

Rechtspraak bestuursrecht Artikel 4:15 Awb (opschorting

De beslistermijn voor bezwaar- en administratief beroepschriften wordt opgeschort vanaf de dag nadat het bestuursorgaan de indiener heeft uitgenodigd het bezwaar of administratief beroep op grond van art. 6:6 Awb aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken (art. 7:10, tweede lid, en 7:24, derde lid, van de Awb) In artikel 4:5 Awb wordt bepaald dat het bevoegd gezag kan besluiten de aanvraag niet te behandelen o.a. indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking In het algemeen wordt in de jurisprudentie het verlengen van beslistermijnen aangemerkt als voorbereidingsbeslissingen in de zin van art. 6:3 Awb. Zie uitspraak ABRS 16 december 2009, LJN BK6720 (verlenging termijn om te beslissen op een aanvraag om het wijzigen van vergunningsvoorschriften), in het bijzonder de overwegingen 2.5 en 2.7) Een reguliere omgevingsvergunningaanvraag kent een proceduretijd van 8 weken, ter verlengen met 6 weken. Een dag voor afloop van de eerste termijn, stuurt de omgevingsdienst een brief waarin de termijn verlengd wordt met 6 weken. Enkele dagen voor afloop van de tweede termijn, is er mondeling contact tussen de aanvrager en de omgevingsdienst Het oordeel van de rechtbank dat de beslistermijn in maart 2016 op grond van artikel 4:15, tweede lid, aanhef en onder a, van de Awb is opgeschort naar aanleiding van de brief van [appellant] van 2 maart 2016 moet dan ook, daargelaten dat met het verzoek van [appellant] geen sprake was van een in dat artikellid bedoelde situatie, voor onjuist worden gehouden

Art. 4:15 Awb - Artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht ..

In de Awb is in afdeling 4.1.3. (art. 4:13, 4:14 en 4:15) geregeld welke beslistermijnen gelden voor een beschikking op een aanvraag. Wat onder aanvraag dient te worden verstaan, is geregeld in art. 1:3, lid 3 De ministers overwogen bij wet te regelen dat de overmachtsbepaling van artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van rechtswege van toepassing is op alle besluiten, zolang de (tijdelijke) spoedwet van kracht is. Bestuursorganen hoeven dan niet per geval te beoordelen of de beslistermijn moet worden opgeschort Het is dan nog wel noodzakelijk dat de gemeente voor het verstrijken van de beslistermijn aan de aanvrager laat weten dat de beslistermijn is opgeschort, en binnen welke termijn de beschikking wel wordt afgegeven (artikel 4:15 lid 3 Awb). BZK is nog bezig om een gedragslijn te maken voor het opschorten van beslistermijnen artikel 4:15 lid 2 onder a van de Awb bepaalt dat de beslistermijn wordt opgeschort gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd; artikel 4:15 lid 2 onder c van de Awb bepaalt dat de termijn wordt opgeschort zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven

wetten.nl - Regeling - Algemene wet bestuursrecht ..

De richtlijn eist dat er sprake is van een tevoren bepaalde en bekendgemaakte termijn. Daarom is in art. 31 lid 1 Dienstenwet de termijn voor het geven van een beschikking op een aanvraag om een vergunning, indien het desbetreffende specifieke voorschrift geen termijn bevat, bepaald op acht weken. Deze termijn is ontleend aan art. 4:13 lid 2 Awb Ook onder de Wmo 2015 kan het college de beslistermijn verlengen op grond van artikel 4:14 Awb. Net als nu moet het college dan een zo kort mogelijke termijn noemen waarbinnen de cliënt de beschikking tegemoet kan zien. Bovendien moet het college met goede argumenten komen, wil het de beslistermijn uitstellen 1.2Bij brief van 13 juli 20211 heeft verweerder meegedeeld dat de beslistermijn met zes weken wordt verlengd. 1.3Bij brieven van 22 juli 2011 en 8 augustus 2011 heeft verweerder eiser meegedeeld dat de aanvraag niet compleet is en dat de wettelijke beslistermijn zal worden opgeschort totdat de ontbrekende stukken zullen worden ontvangen Ook hier geldt dat uitstel alleen aan de orde is als dat voor het verstrijken van de initiële beslistermijn gebeurt. Bij instemming is uitdrukkelijk instemming vereist, die trouwens ook weer ingetrokken kan worden! Voor wettelijke procedurevoorschriften wordt in de parlementaire geschiedenis vooral gewezen op artikel 7:9 van de Awb Artikel 4:15 lid 1, aanhef en onder a Awb geeft voor beschikkingen aan dat de beslistermijn wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan de aanvrager krachtens artikel 4:5 Awb uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken

Vastgoedbeheer Rivierenland GORINCHEM - Oozo

Artikel 7:10 - PG Awb

Onvolledige aanvraag: hoe zit het met de beslistermijn

 1. Wettelijke afhandelingstermijn De beslistermijn voor het afhandelen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en, indien sprake is van een bezwaarschriftencommissie met een externe voorzitter, 12 weken (artikel 7:10 Awb). Het bestuursorgaan kan deze beslistermijn met 6 weken verlengen
 2. Indien de beslistermijn niet in de wet is vermeld, geldt een redelijke beslistermijn, die in beginsel maximaal 8 weken is (artikel 4:13 Awb). Een wettelijke beslistermijn geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag van een reguliere omgevingsvergunning voor bouwen
 3. Codificatie in de Awb De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is voor het belangrijkste deel opgenomen in hoofdstuk 4 van de Awb, in artikel 4:15 t/m 4:20 Awb. Wijziging van enkele wettelijke beslistermijnen Tegelijk met de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, is een aantal wettelijke beslistermijnen verruimd

Uitsteltermijn nadere gronden schort beslistermijn niet o

Begrip: Awb Beslissing op aanvraag Beslistermijn en beslissing op aanvraag. Het bestuursorgaan neemt het besluit uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. (Zie artikel 3:18, lid 1, Awb.) Het bestuursorgaan kan deze termijn verlengen gelegenheid tot correctie bieden en daarbij de beslistermijn opschorten (art. 4:5 Awb) Ondersteuning minder digivaardigen Bij verplicht elektronisch verkeer geldt een zorgplicht voor minder digivaardigen. Dat mag de papieren weg zijn maar ook een helpdesk of andere vorm van hulp De beslistermijn voor bezwaar- en administratief beroepschriften wordt opgeschort vanaf de dag nadat het bestuursorgaan de indiener heeft uitgenodigd het bezwaar of administratief beroep op grond van art. 6:6 Awb aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken (art

De beslistermijn kan in beginsel alleen worden opgeschort wanneer is voldaan aan de voorwaarden van art. 6:6 Awb, dat wil zeggen: als niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, of het bezwaar- of beroepschrift geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een door het bestuursorgaan te bepalen termijn Op 30 maart 2018 zijn aanvullende gegevens gevraagd en daarbij is de beslistermijn opgeschort tot 27 april 2018. Alle aanvullende gegevens zijn op 31 maart 2018 ingediend. We krijgen na 10 dagen te horen dat een deel van de aanvullende gegevens niet goed zijn overgekomen (dit zijn oorspronkelijke bouwtekeningen uit 1938 uit het archief) Opschorting beslistermijn 7:24 Awb - Kan - als een verzoek verzuimherstel 6 dagen na dagtekening wordt ontvangen - er sprake van zijn dat de termijn reeds met 6 dagen is opgeschort?Verzenddatum staat ter discussie en deze lijkt mij leidend...

Wat is beslistermijn omgevingsvergunning, wanneer in

Tussentijds is de beslistermijn op grond van artikel 4:15, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb een aantal keren opgeschort tot de dag waarop de aanvraag was aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt was verstreken Dan is de termijn 12 weken. De overheid mag de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. Bijvoorbeeld als zij meer informatie van u nodig heeft om een goede beslissing te nemen. Verder uitstel is alleen mogelijk in de volgende situaties In de uitspraak van 19 augustus jl. van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) heeft de aanvrager van een omgevingsvergunning rechtsmiddelen aangewend tegen de beslissing van het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) om de beslistermijn op grond van artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) te verlengen worden opgeschort wegens overmacht, is geoorloofd. 2.1 Verlenging beslistermijn Beschikkingen op een aanvraag moeten binnen de wettelijk beslistermijn worden gegeven, of bij afwezigheid daarvan, binnen een redelijke termijn van uiterlijk acht weken (art. 4:13 Awb). Kan een bestuursorganen niet tijdig beslissen

Uitstel van de beslistermijn vanwege het coronavirusOmgevingsvergunning Touwbaan 11 Gorinchem - Oozo

FAQ: omgevingsvergunning - beslistermijn, inwerkingtreding

9.2.2 Opschorting of verdaging van de beslistermijn 101 9.2.3 Opschorting 102 9.2.4 Verdaging 102 9.2.5 Termijnen voor deelbeslissingen in het kader van de afhandeling van bezwaren 103 9.2.6 Aanbevelingen 104 Schriftelijke bevestiging aan de indiener van de ontvangst bezwaarschrift door het bestuur (art. 6:14 lid 1 Awb) 10 Opschorten van de beslistermijn: artikel 4:15 lid 2 sub c Awb Het kan echter zo zijn dat zelfs de nadere zes weken niet voldoende ruimte biedt om op een aanvraag te beslissen. Heeft het bevoegd gezag in dat geval nog andere mogelijkheden om te voorkomen dat een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaat Met name in de situatie waarin de beslistermijn tijdelijk opgeschort is geweest De rechtbank overwoog dat de beslistermijn niet direct na het verzenden van de e-mail was gelezen in verbinding met artikel 4:20b, eerste lid, van de Awb, de aangevraagde omgevingsvergunning aldus van rechtswege is verleend. Voor de uitspraak zie.

Opschorting (4:15 Awb) Naast dat een termijn een keer kan worden verlengd op grond van artikel 4:14 Awb kan de beslistermijn enkel nog worden opgeschort. Opschorten betekent dat de beslistermijn gedurende de opschorting niet loopt. Artikel 4:15 Awb benoemt de gevallen waarin een bestuursorgaan de beslistermijn kan opschorten De Awb kent geen termijn waarbinnen de gemeente aanvullende gegevens op mag vragen. De gemeente mag dus tot op de laatste dag van de fatale termijn nog aanvullende stukken opvragen. Hierbij moet vervolgens wel rekening gehouden worden met het feit dat direct na ontvangst van de gegevens (of deze nu juist zijn of niet) de termijn weer gaat 'lopen'

Beslistermijn en opschorting Als gevolg van artikel 7:10, eerste lid Awb moet het be- stuursorgaan binnen zes weken op het bezwaarschrift beslissen. Deze termijn kan onder omstandigheden worden opge- schort. De termijn wordt allereerst opgeschort om een verzuim als bedoeld in artikel 6:6 Awb te herstellen tot d Het assortiment van AWB bevat CV ketels, warmtepompen en thermostaten. Wij beheersen de technologie en combineren die met duurzame materialen Beslistermijn. Uit artikel 4:15, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb volgt dat de beslistermijn ingaat op het moment dat de oorspronkelijke aanvraag is ingediend. I.c. ging de beslistermijn in op het moment dat het college de e-mail van [appellante] had ontvangen. De beslistermijn is vervolgens niet opgeschort voor de periode di De weigering is een Awb-beschikking waartegen bezwaar mogelijk is. Op het bezwaar wordt uitspraak gedaan door de (plv.) regiodirecteur, Daarna staat In geval van overmacht deelt u zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de belanghebbende(n) mee dat de beslistermijn is opgeschort. Kunnen gemeenten beslistermijnen voor beschikkingen opschorten? Voor beschikkingen gelden wettelijke beslistermijnen. De termijn voor het geven van een beschikking wordt echter van rechtswege opgeschort zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven (artikel 4:15, lid 2 onder c Awb)

De gemeente mag de periode voor het nemen van een beslissing (de beslistermijn) eenmalig met 8 weken verlengen. Dit heet 'verdagen'. Dat mag zonder reden. Uiteraard probeert de gemeente het wel duidelijk te maken waarom de beslistermijn verlengd wordt. Opschorten. Soms wordt de wettelijke beslistermijn opgeschort Vergunnings type: overig De bekendmaking Gemeente Gorinchem - opschorten beslistermijn art. 4.15 Awb - bouwen van een woning - Klaproos 34, Gorinchem is gedaan door overheidsinstantie Gorinchem, met omschrijving: Gemeente Gorinchem - opschorten beslistermijn art. 4.15 Awb - bouwen van een woning - Klaproos 34, Gorinche

Awb - Algemene wet bestuursrecht :: Maxius

Gemeente Gorinchem - opschorten beslistermijn art. 4.15 Awb - verbouwen van pand tot 16 appartementen - Stationsweg 45, Gorinchem Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat de termijn voor het nemen van een besluit voor een omgevingsvergunning wordt opgeschort tot 19 juli 2020 Artikel 4:15 aanhef heeft het over opschorten beslistermijn. En stelt nadrukkelijk: de termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het bestuursorgaan de aanavrager krachtens artikel 4:5 uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken Besluit opschorten beslistermijn art. 4.15 awb, wijzigen van het gebruik voor fitness, zorg en gezondheidsproducten en diensten, schelluinsevliet 17, gorinchem. De betreffende lokatie ligt in de wijk Schelluinsestraat in de buurt Schelluinsestraat. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Gorinchem en is gevestigd op Stadhuisplein te Gorinchem Opschorten. Soms schort de gemeente de wettelijke beslistermijn op. Zij legt de behandeling van uw aanvraag of bezwaar dan tijdelijk stil. Het gaat om de volgende situaties: U krijgt een brief waarin staat dat uw aanvraag of bezwaar niet compleet is. U moet dan extra informatie geven. In zo'n geval wordt de beslistermijn opgeschort Dwangsom gemeente niet tijdig beslissen. Wanneer de overheid zoals het UWV of de gemeente te laat een besluit neemt op een bezwaarschrift of een aanvraag uitkering, dan is de gemeente een dwangsom verschuldigd bij niet tijdig beslissen

Is de beslissing tot verlenging van de beslistermijn op een aanvraag een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb? En zo ja, kan de rechter de rechtmatigheid van die beslissing toetsen? Deze vragen zijn door de rechtbank Zeeland-West-Brabant beantwoord in haar uitspraak van 10 september 2014 Ingevolge artikel In geval van overmacht schort de SVB de beslistermijn op met toepassing van de artikelen 7:14 en 4:15, tweede lid, onder c Awb wordt in geval van overmacht de beslistermijn opgeschort. Deel III, Beslistermijnen, SB3197, SB3197 over beslistermijnen is van overeenkomstige toepassing op de bezwaarschriftprocedure van.

Gemeente Gorinchem - opschorten beslistermijn art. 4.15 Awb - verbouwen van een winkelpand tot twee woningen - Langendijk 62, Gorinchem. overig; Gorinchem; 2020-08-25; Gemeente Gorinchem - opschorten beslistermijn art. 4.15 Awb - aanbrengen van wandbekleding - Kortendijk 68, Gorinche ENCI stelt dat de beslistermijn nog niet is overschreden omdat zij gedurende de gehele procedure heeft ingestemd met uitstel, waardoor de beslistermijn is opgeschort. 5.1. Voor de beoordeling van het standpunt van het college en ENCI is het volgende van belang. 5.2

Hoe lang is de beslistermijn op bezwaar? Beslistermijn

 1. Aanvraag omgevingsvergunning voor gebruik pand als woning en pension, ontvangen 22 april 2015. Verzoek om aanvulling gegevens en verlenging beslistermijn op 16 juni 2015. Aanvulling gegevens op 26 juni 2015. Besluit 12 augustus 2015: te laat, dus vergunning van rechtswege. Casu
 2. Opschorten beslistermijn. Beschrijving • Enkweg 7: op verzoek van de aanvrager is de beslistermijn opgeschort met vier weken voor de aanvraag met de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het oprichten van een B&B in een bestaand bijgebouw, verzonden 18 januari 2020
 3. Opschorten beslistermijn. Beschrijving • Hoopjesweg 36: op verzoek van de aanvrager is de beslistermijn opgeschort met 12 weken voor de aanvraag met de activiteit bouw, voor het realiseren van een aanbouw, verzonden 7 december 2020. Procedure. Tegen het opschorten van een beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift indienen
 4. Naam : VTH076 Kunnen opschorten van de beslistermijn: Definitie : Conform art. 4.5 Awb stelt de gemeente een (redelijke) termijn voor het aanleveren van gegevens en bescheiden: de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de gestelde termijn daarvoor is verstreken

Omgevingsvergunning - beslistermijn, inwerkingtreding en

 1. Dit kan op basis van artikel 4:15 lid 2 onder a van de Awb. De aanvrager moet schriftelijk instemmen met het uitstel. Een bestuursorgaan kan de beslistermijn ook opschorten door een beroep te doen op overmacht, conform artikel 4:15 lid 2 onder c Awb. Hier zal echter niet snel sprake van zijn
 2. De beslistermijn wordt opgeschort tot het moment dat de aanvraag op een juiste manier is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken (4:5 Awb); Wanneer de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend (4:15 Awb)
 3. Beslistermijn. Joost Jaspers Begrippen Delen. Delen. Delen. Delen. De Awb gaat er vanuit dat de redelijke termijn acht weken nadat de aanvraag is ontvangen, is verstreken. Een bestuursorgaan kan die termijn echter wel verlengen. Van rechtswege een beschikking Als een bestuursorgaan niet op tijd beslist heeft dat niet altijd gevolgen
 4. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent 2 voorbereidingsprocedures: de reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Awb) De beslistermijn voor de reguliere procedure is 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Het bevoegd gezag kan de beslistermijn eenmalig verlengen met 6 weken (artikel 16.64 lid 2 Omgevingswet)
 5. Lees meer omtrent commentaar op algemene wet bestuursrecht artikel 4:14 (verlenging beslistermijn). (artikeltekst geldig vanaf 2009-10-01
 6. Gemeentes doen er dan ook verstandig aan om na te gaan of artikel 4:20b van de Awb op binnenkomende aanvragen van toepassing is, de beslistermijnen strikt in de gaten te houden en deze, zo nodig, per post te verlengen. Heeft u vragen over het bovenstaande, dan helpen onze advocaten van de secties Vastgoedrecht en Overheidsrecht u graag
 7. Kunnen gemeenten beslistermijnen voor beschikkingen opschorten? Antwoord: Voor beschikkingen gelden wettelijke beslistermijnen. De termijn voor het geven van een beschikking wordt echter van rechtswege opgeschort zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven (artikel 4:15, lid 2 onder c Awb)

Ingebrekestelling Bij Niet Tijdig Beslissen Bestuursorgaan

 1. Humane wetenschap.nl. Rechtswetenschappen. Laatste berichten. 22:1
 2. Opschorten beslistermijn. De gemeente moet een weloverwogen beslissing nemen over uw aanvraag. Dat is in uw eigen belang en in het algemeen belang. Daarom kan het nodig zijn dat de gemeente meer tijd krijgt om te beslissen. In een aantal gevallen kan zij de beslistermijn verlengen. Bijvoorbeeld als de gemeente moet wachten op aanvullende.
 3. g van de aanvrager (art. 4:15 lid 2 Awb). De beslistermijn verschilt.
 4. De Afdeling overweegt, verwijzend naar artikel 4:15 lid 1 Awb, dat de beslistermijn ingaat op het moment dat de oorspronkelijke aanvraag is ingediend. Gelet op de omstandigheden van het geval concludeert de Afdeling dat de rechtbank het beroep tegen het niet tijdig nemen van het besluit ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard
 5. Bij het indienen van een bezwaarschrift bij een gemeente of provincie wordt doorgaans een adviescommissie ingeschakeld. Deze brengen dan een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders of Gedeputeerde Staten over de te nemen beslissing op bezwaar.Binnen een termijn van 12 weken moet dan een beslissing op bezwaar worden genomen. Die termijn kan [

Op deze pagina vindt u de integrale tekst, met memorie van toelichting, wetsgeschiedenis en jurisprudentie, van hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb Ingevolge artikel 7:14 en 4:15, tweede lid, onder c Awb wordt in geval van overmacht de beslistermijn opgeschort. Deel III, Beslistermijnen, SB3197, is op de bezwaarschriftprocedure van overeenkomstige toepassing. De Artikel 7:10, derde lid Awb regelt dat de SVB verdaagt het nemen van een beschikking op bezwaar voor ten hoogste zes weken kan.

Beslistermijn in de corona-crisis: geen sprake van overmacht. Recent is een uitspraak gepubliceerd van Rechtbank Zeeland-West Brabant waarbij de Inspecteur tevergeefs een beroep doet op art. 4:15 Awb wegens overmacht. De inspecteur dient uiterlijk 3 april 2020 te beslissen op het bezwaarschrift van de belanghebbende, midden in de Corona-crisis In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een kleine opening gelaten voor het bevoegd gezag. Op grond van artikel 4:15, lid 2 en onder c kan de beslistermijn worden opgeschort in een overmachtssituatie. Of de coronacrisis zo'n overmachtssituatie is, is niet duidelijk

Uitstel van de beslistermijn vanwege het coronavirus

 1. g van de aanvrager, op grond van artikel 4:15, tweede lid, van de Awb, worden opgeschort. De reguliere voorbereidingsprocedure biedt al met al, in overleg met de aanvrager, flexibele en snelle mogelijkheden voor inspraak door belanghebbenden
 2. Zo geeft artikel 3.9 lid 2 Wabo een ten opzichte van artikel 4:14 Awb bijzondere regel dat het bevoegd gezag de beslistermijn eenmalig met ten hoogste zes weken kan verlengen. Verder is van belang dat paragraaf 4.1.3.3 Awb over de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen van toepassing is verklaard (art. 3.9 lid 3 Wabo)
 3. Wetgeving met de rechten en plichten omtrent de beslistermijn en de dwangsom bij niet tijdig beslissen. In geval van overmacht deelt het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de aanvrager mede dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. 4
 4. Verzoek opschorten beslistermijn Geachte heer/mevrouw, Hierbij stemmen ik namens Louwers, Strijpsebaan 5 te Deurne in om conform artikel Awb 4:15 de beslistermijn van de aanvraag op te schorten tot uiterlijk 9 augustus 2016
 5. Daarom stellen de onderzoekers voor in hoofdstuk 8 van de Awb een zelfstandige voorziening te creëren bij de president van de rechtbank tegen het niet tijdig beslissen op een aanvraag, op een bezwaarschrift en tegen het niet tijdig nemen van een besluit na een rechterlijke uitspraak
 6. Opschorting beslistermijn (afdeling 4.1.3, art. 4:15) De beslistermijn kan worden opgeschort tot de dag dat een aanvraag is aangevuld of de termijn voor aanvulling is verstreken.Worden de gegevens niet binnen de afgsproken termijn aangevuld, dan kunt u besluiten de aanvraag niet te behandelen. Bekendmaking (afdeling 3.6, art. 3:40 t/m 3:44

De beslistermijn wordt in dat geval opgeschort. Meldingen. Wanneer u een melding indient (zowel een losse melding, als een melding die deel uitmaakt van de vergunningaanvraag) wordt deze naar het betreffende bevoegd gezag gestuurd. De melding krijgt dan de status Gemeld Gemeente Gorinchem - opschorten beslistermijn art. 4.15 Awb - verbouwen van een winkelpand tot twee woningen - Langendijk 62, Gorinchem. overig; Gorinchem; Gemeente Gorinchem - opschorten beslistermijn art. 4.15 Awb - aanbrengen van wandbekleding - Kortendijk 68, Gorinche Beslistermijn verruimen Elke aanvraagprocedure is gebonden aan een beslistermijn. In de artt. 4:13 en 4:14 Awb is neergelegd dat de beschikking wordt gegeven binnen de bij wet gebruikt voor de verruiming van de beslistermijn, te weten verdagen, opschorten, uitstellen, verlengen De beslistermijn van een besluit zal dus worden opgeschort. De Raad van State is verzocht om in te gaan op het nut, de noodzaak en de aanvaardbaarheid van dit voorstel. Een geslaagd beroep op overmacht in de zin van 4:15 lid 2 sub c Awb dient in de regel per geval te worden beoordeeld De Awb biedt de mogelijkheid om de termijn voor het geven van een beschikking op te schorten (artikel 4:15 Awb). Uit die bepaling volgt onder andere dat de termijn van het geven van een beschikking kan worden opgeschort zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven (artikel 4:15 lid 2 Awb) Verweerder heeft de beslistermijnen ruimschoots overschreden. de beslistermijn redelijkerwijs heeft kunnen opschorten. tot een zorgvuldige heroverweging van het primaire besluit zwaarder dan de plicht om binnen de in artikel 7:10 van de Awb genoemde termijn te beslissen

 • Callisto Network.
 • Lunch arrangement Den Bosch.
 • Yves Saint Laurent Beauty.
 • Garam masala Jonnie Boer.
 • Oogarts Eeklo.
 • Twee woorden met dezelfde betekenis.
 • Alopecia androgenetica knoflook.
 • Welke Nikon lens voor bruidsfotografie.
 • Gucci Mane age.
 • Valentijnsdag vrouw.
 • Indoor rc vliegtuig bouwen.
 • Katniss and Gale.
 • Lange boblijn met pony.
 • Kylie Minogue familie.
 • Beagle voeding.
 • Badkamer showroom Eindhoven.
 • Zieke berk.
 • Vismarkt 56, groningen.
 • Remy Bonjasky woonplaats.
 • Stoet synoniem.
 • Yuna's fun farm.
 • Fn scar l.
 • Knuffels a la carte.
 • Arduino app download.
 • Cadeau huwelijksnacht.
 • AB InBev Asia.
 • Portland cement gebruiksaanwijzing.
 • Maatschappelijk blind.
 • Chanel nr 5 L Eau.
 • Budget stedentrip.
 • Defender 2020.
 • Marechaussee rangen.
 • Streetwear websites.
 • CPI muis betekenis.
 • Café opdrachten.
 • KANTEN BLOUSE wit ZARA.
 • Vrachtwagencombinatie te koop.
 • Babykamer behang ideeën.
 • Goedkope t shirts zeeman.
 • Koeienrassen Wikipedia.
 • Russische vrouw kopen.